Okunniga politiker och lobbyister är för det mesta en dålig kombination.

The 'Carmenes del Mar' case has arrived in court in Granada with both sides  blaming the other for damage which has emerged in many of the properties on  the estate. - Spain

Igår blev jag påmind om hur dåliga kommunala beslut drabbar vanliga människor och hur svårt det är att få rätsida på problemen.

Vi åkte en runda med bil och kom till Carmenes del Mar – en stadsdel i Herradura som ligger i vår kommun Almuñécar i provinsen Granada. Vi såg ojämna gator, markglidning, sprickor i stödmurarna och övergivna och rasade hus. Några tappra människor bodde kvar men som vår chaufför uttryckte det: ”I princip kan det rasa nu när vi kör här”. Vad hade då hänt? Jag letade reda på den tragiska historien på internet.

Carmenes del Mar är en grupp med 416 bostäder.

1995 föreslog fastighetsutvecklare Cerro Gordo SA, en del av COMAREX-gruppen (en viktig fastighetsutvecklare i Granada), ett byggprojekt på Cerro Gordo i La Herradura (Almuñecar). Junta de Andalucía gav klartecken till både stadsutvecklingen och den efterföljande ökningen av antalet hus som planerades av utvecklaren, båda godkändes utan invändningar av rådet.

Inom några månader påbörjades byggandet av 416 bostäder fördelade på sex urbanisationer. Medan byggnadsarbetet genomfördes varnade ingenjörer redan för strukturella oegentligheter. Ändå beslutade utvecklaren att ignorera varningarna och fortsätta med kampanjen och mellan 2001 och 2005 sålde praktiskt taget alla fastigheter.

Redan 2005 kom de första bevisen på försämring fram: ojämna vägytor, markglidning och sprickor i stödmurarna. År 2007 hade problemen blivit uppenbara och ohållbara. Rapporten levererad av Dr. D. José Chacón Montero, professor från universitetet i Granada som specialiserat sig på geoteknik (Institutionen för byggteknik), känd som ”Chacón-rapporten 2008”, klargjorde att de byggtekniker som användes i konstruktionen av husen var inte tillräckliga för den typ av terräng som byggdes på. Rapporten visade en redan existerande tendens till jordskred på sluttningen, beskriven i gamla geologiska handböcker, och visade att de geologiska bristerna i landet gjorde att den helt olämplig för denna typ av konstruktion. Dessutom visade rapporten att en lämplig geologisk undersökning inte hade genomförts.

Talspersonerna för fastighetsägarna tror att Junta de Andalucía, som från början var medveten om problemen, har överlåtit till sina egna öden de över 400 familjerna och hävdar att de inte har varit inblandade i ärendet, trots att de har tagit, vid olika tillfällen, rättsliga åtgärder mot de byggnadslicenser som ges genom åren av Almuñecars rådhus. 

Ja, politikerna har alltså tagit beslut om byggnadslov. Men nu vill de inte ta ansvar när det i princip inte går att bo i området. Hela bostadsområdet visar stora konstruktionsfel och både tekniker och byggföretag har blivit dömda i första instans 2014. Enskilda personer har kanske betalat flera miljoner kronor för hus som de inte kan bo i. Men ingen vill ta ansvar för detta!

Ja, historien är hämtad från Spanien. Men det finns liknande historier att finna på nätet om Sverige! Jag hittade en artikel från 2017:

Redan för tio år sedan kände Tanums politiker till översvämningsrisken i Hamburgsund. Då varnade kommunen för högvatten på 2-2,5 meter över normalvattenståndet inom hundra år. ”Nya hus måste byggas på högre nivåer och delar av samhället kan behöva flyttas”.
Ändå antog kommunen en detaljplan som bröt mot de egna riktlinjerna. Därför kan i dag ett sjuttiotal nya lyxvillor byggas i riskzonen för översvämningar, trots länsstyrelsens gräns rekommendation på 3,2 meter. Redan i dag drabbas sjöbodarna och vägen en meter nedanför av regelbundna översvämningar. Innan seklet är slut kan det bli vardag även för lyxvillornas fastighetsägare.
– Detaljplanen medgav en rätt att bygga enligt plankartan, alltså en lägsta höjd på två meter för golv, meddelar Josefin Kaldo, förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen.

Enligt förbundsjuristen Johan Larsson på Sveriges kommuner och landsting, SKL, har Tanums kommun agerat helt enligt lagen, och kan inte bli skadeståndsskyldiga den dagen husen översvämmas. Ansvaret och kostnaden hamnar hos fastighetsägaren.
Kommunen har dock haft möjligheten att stoppa bygglovsprocessen för att uppdatera detaljplanen och de förlegade byggkraven. På så sätt hade kommunen kunnat undvika ännu mer översvämningshotad bebyggelse i Hamburgsund. Men det var inte tillräckligt viktigt, anser kommunen:
– Att göra en ny detaljplan skulle ha dragit ut på tiden. Visningshusen byggdes högre upp, och när bygglovet för den lägre byggnationen kom in till kommunen sågs det inte som en bra lösning att bromsa byggnationen genom att kräva en ny detaljplan.
Göran Moser är delägare och vd för Bohusläns Markutveckling AB som bygger lyxvillorna i Hamburgsund. Han är inte orolig, trots att husen inte är klimatsäkrade.

Ja, området är alltså översvämningshotat. Redan i dag når vattnet upp till de nybyggda lyxvillorna vid oväder. Länsstyrelsen räknar med en havsnivåhöjning på en meter till år 2100. Eftersom vägen översvämmas med jämna mellanrum ska den höjas. Men fastighetsägarna får ensamma ta kostnadsansvaret!

När politiker ska ta beslut om saker som de egentligen inte förstår så blir det fel! Politikerna förlitar sig alltför mycket på byggherrar och lobbyister. Det sunda förnuftet saknas både hos spanska och svenska politiker. Ingen vill ta ansvar! Det är alltid vanliga människor som måste ta ansvaret för deras dumhet!

Kan vi skylla allt på de gamla klassklyftorna?

Varje gång som ett våldsdåd sker i något utanförskapsområde så får vi höra att det beror på de gamla klassklyftorna – socioekonomiska faktorer. Idag läser jag följande i en debattartikel:

Så nej, orsaker till kriminalitet är ingen gåta. Vi har känt till dem sedan 70-talet. Sanningen är och förblir desamma; klassklyftor, och anledningen till att vi inte får bukt med dem ligger förmodligen hos makteliten.

Men ett samhälle består av en grupp av människor som förenas med gemensamma normer och förhållningssätt. Människorna i samhället strävar efter samma mål. Samhället är uppbyggt i en viss struktur för att underlätta levnaden för dess medlemmar.

Redan på grottstadiet fanns en viss samhällsstruktur. Människor bodde tillsammans för att kunna jaga tillsammans och för att kunna skydda grottan. Allt blev lättare när gruppen samarbetade.

Men när grupperna blir för stora uppstår problem. Vissa vill ta makt över andra. Andra vill inte rätta sig efter den rådande strukturen. I vårt civiliserade samhälle har vi löst detta genom gemensamma lagar och gemensam förvaltning. Vi betalar skatt för att administrera dessa strukturer och för att göra livet enklare för samhällets medborgare.

Vad händer då när vissa personer inte ställer upp på detta samhällskontrakt? Lagarna och våra samhällsföreträdare har försökt lösa situationen med blandat resultat. De flesta har rätat in sig i leden. Men vi har människor som har vandrat ut och in på våra fångvårdsanstalter.

Det är inget nytt fenomen med människor som inte vill anpassa sig till samhällsstrukturen. Begreppet ”Sociala problem” har ett  ursprung spårat till senare delen av 1800-talet. Föreningen Studenter och arbetare, bildat i Uppsala 1886, var exempelvis tidigt ute med att använda sig av begreppet.

Det ”Sociala arvet” är ett uttryck som myntades av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför Stockholm. Han kunde visa att de barn som vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således gick ”i arv”. Barnbyn Skå anlades 1947 på initiativ av Stockholms barnavårdsnämnd.

”Den nya, experimentella verksamheten skulle vara ett alternativ till dåtida barnavårdsinstitutioner, då alarmerande rapporter och undersökningar påvisade inhumana uppfostringsmetoder på dessa, såsom straff och aga. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7–15 år med en neurotisk och psykopatisk problematik, vilken manifesterades genom ett avvikande antisocialt beteende med missbruk, kringdrivande, våld och stölder som följd.” enl Wikipedia.

”Barnbyn har liksom samhället varit i konstant förändring och utveckling ända sedan starten och har omvandlat, omdanat samt omformulerat sin verksamhet vid flera tillfällen under årens lopp. Under sina 57 verksamma år har Barnbyn Skå har haft ett stort inflytande inom den öppna barn- och familjevården både i Sverige och internationellt. Inom nordisk barnpsykiatri har institutionen spelat en ledande roll vid utvecklingen och introduktionen av nya psykoterapeutiska metoder. I begynnelsen framhöll Gustav Jonsson att Barnbyn Skås främsta uppgift var att ta hand om samhällets mest utsatta människor, ett ideologiskt och etiskt ställningstagande Barnbyn Skå höll fast vid in i det sista.”

Tja, jag är kanske inte så övertygad om att verksamheten var så lyckad. Men vi vanliga samhällsmedborgare slapp att se problemen. Kanske en och annan individ räddades. Men det var experimentell verksamhet på unga som inte ville anpassa sig till vår samhällsstruktur.

Nu läser jag om Rinkeby:

”– Vi vill inte ha någonting med omvärlden att göra, säger den 17-årige pojken. ”

”– Det är bara vi och orten, vi vill inte att någon lägger sig i hur vi har det i Västerort, säger pojken.

– Inga av de ungdomar jag umgås med vill ha kontakt med någon utanför området. Ingen ska komma och störa oss, så vill vi ha det, fortsätter han.

Enligt en poliskälla begår de flesta av de kriminella ungdomarna sitt första brott redan i 12-årsåldern. Många börjar då även missbruka cannabis. För barnen är de kriminella förebilder i området. Polisen försöker nu stoppa rekryteringen.”

Samma problem nu som då men … kanske är de större. Då sköt man inte ihjäl varandra. Då handlade det om en liten grupp och då kunde man skicka dem till Skå. Samhället gjorde försök att ta hand om dessa personer, skydda dem från sig själv och framförallt skydda allmänheten. Men nu … nu handlar allt om att tycka-synd-om och ha en dialog. Det talas så mycket om socioekonomiska faktorer – men de har ju funnits alltid! Det begreppet har snarare blivit ett politiskt slagträ! Ett annat begrepp har varit att det saknas fritidsgårdar. Även det har egentligen bara varit politisk retorik.

”Uppväxtens roll är mycket tydlig. Dessa män kommer så gott som alltid från trassliga hem, men man kan inte reducera deras beteende till bara problem under uppväxten.

– Det handlar snarare om att deras föräldrar varit frånvarande, säger Jerzy Sarnecki. Många berättar om att de lämnats mer eller mindre vind för våg under uppväxten. Det verkar snarare handla om bristande tillsyn än enbart om sociala förhållanden.

Överrisken för kriminalitet är stor bland barn till kriminella; det har forskarna också kunnat konstatera. Men för varje generation som går så halveras risken för kriminalitet. Det sociala arvet är alltså inte determinerande.

– Samtidigt tillkommer ju kriminella från icke-kriminella familjer – annars skulle ju brottsligheten ha dött ut för länge sedan, konstaterar Jerzy Sarnecki.”

”– De har fruktansvärt kul i början – det är en oerhört underskattad förklaring till kriminalitet, tillägger Jerzy Sarnecki.

– När man är 20 år gammal så är det kul att begå brott. Det är spännande, det ger gemenskap, man får massor av brudar – för det är spännande och maskulint med brottslighet. Och – det är kul att knarka! Man har riktigt häftigt sex när man tagit amfetamin. Det finns nästan inga nackdelar i början. Detta kan vi inte förtiga om vi ska förstå brottsligheten.

Men även om kriminaliteten i unga år kan framstå som spännande går det att urskilja en mycket tydlig faktor när man analyserar gruppen som helhet. De som nu kan intervjuas är de som överlevt. En mycket stor andel, visar det sig, har dött i förtid. Påtagligt många genom självmord, men också på grund av överdoser, våld, olyckor eller sjukdomar som de fått via sin livsstil.”

Samhället har problem – stora problem!  Vad gör vi åt dem? Hjälper det att tycka-synd-om?Behöver vi ett nytt Skå för att skydda de missanpassade från sig själv – och oss andra från att utsättas för dem? Vad gör vår gemensamma samhällsförvaltning mer än att svinga sina politiska slagträ?

Ja, vi har klassklyftor! De beror på att vissa människor sköter sig, arbetar och skapar en framtid som bygger på eget ansvar och på att bosätta sig i trygga miljöer. Andra människor vill inte ta ett eget ansvar. De vill tjäna snabba pengar via brottslighet, bosätter sig med likasinnade och skyller allt på socioekonomiska förhållande.

Det finns stora klassklyftor. Vissa människor väljer att leva på lagens sida medan andra vill vara med bland ”de stora, tuffa killarna” och inte följa lagen. De smugglar och säljer vapen och narkotika. De använder vapen och narkotika. De är hänsynslösa människor som inte vill följa samhällets lagar eller bryr sig om offren för deras brottslighet.

Stefan Löfven måste avsättas omgående efter detta enorma lagbrott mot Svenska folket

Om man tar upp gemensamma lån, låter EU centralt sköta beskattningen, då ingår man i en federation, alltså det folket bestämt har tagit avstånd ifrån. Dessutom om man vet att vi är en av de väldigt få bidragsgivare till EU budgeten så förstår man vad det innebär. Det är alltså inte länderna som får del av lånen och bidragen som ska återbetala dessa enorma lån, utan det är Sverige som är den störta bidragsgivare som kommer att få böra den största bördan.Enligt beräkningar som ligger på bordet så ska skulden vara återbetala 2058. Det är vad våra folkvalda har gjort upp om och vi skickar med våra barn och barn barn. Sen kan ju sägas att det kommer inte att räcka med dessa lån på sikt, för som jag inledningsvis sa, så är det övergripande målet att rädda valuta samarbetet inom EU där ingenting har gjorts åt de stora obalanser som råder. Vi har dessutom sagt nej till en gemensam valuta, så hur har vi hamnat i denna sits? Källa: Niels X Holmgaard

En privatperson som lånar i banken och sedan skänker hela summan till andra utan att få tillbaka ett mervärde blir betraktad med all rått som en IDIOT.. Varför får svenska politiker möjlighet att förskingra våra skattemedel ? (ULSANS kommentar)

Tidigare äldre inlägg

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: