Kan vi lita på den utsträckta handen?

För några dagar sedan kunde vi ännu en gång läsa att ”Under hela vintern har vi socialdemokrater sträckt ut en hand till regeringen.” Men samtidigt ställer de krav och radar upp alla fel som de kan hitta på den nya regeringen. När man sträcker ut en hand så gör man det av välvilja och utan att ställa krav. Kan vi lita på den utsträckta handen?

En av dem som sträcker ut handen i debattartikeln är Lena Hallengren. Samma Lena som då hon var Ungdomsminister granskades av polis och riskerade åtal för bedrägeri. Hon var distriktsordförande för SSU Kalmar län och skrev upp medlemssiffrorna för att få mer i bidrag. Hon skrev i verksamhetsberättelsen för 1996: 

”Det handlar om attityd till medlemsvärvning. I Kalmar läns SSU-distrikt tycker vi det är viktigt att vi är många medlemmar, aktiva som stödjande.”

”Det är lätt att värva medlemmar, det är ’på’ att vara med i SSU. Vi har haft en fantastisk medvind på medlemsfronten under året.” 

Det konstateras att 250 nya medlemmar värvades bara under sommarkampanjen – ett hundratal av dem när de semestrade i länet. Enligt uppgifter som utreddes av polisen kan fusket – bara under Hallengrens ledning – har kostat skattebetalarna en kvarts miljon kronor.

Det är samma Lena Hallengren som när hon var Socialminister 2020, ansåg att regeringen, svenska myndigheter eller regionpolitiker inte behövde avkrävas ansvar för att personal inom äldreomsorgen saknade skyddsutrustning för coronaviruset. Nej, hon ansåg att ”vi som samhälle” kollektivt bör ta ansvar.

När det saknas beredskapslager av skyddsutrustning sade hon utan att blinka att det inte behövs skyddsutrustning. När de saknade IVA-platser så prioriterade de bort gamla och multisjuka med motiveringen att de mår bättre i hemmiljö. När det saknades syrgasutrustning så påstod de att det är bättre med morfin. När personalen smittade ner de gamla inför de man besöksförbud. Man dribblade med siffror och påstod att andra länder rapporterarde in olika saker så det går inte att jämföra. Folkhälsomyndighetens veckomöten med smittskyddsläkare blev plötsligt hemligstämplade. Allt under Lena Hallengrens ledning.

Regeringen beslutade i maj 2018 om en demensstrategi. Demensstrategier finns redan i Norge, Danmark och Finland.” enl regeringen.se.

”– Vill vi ha ett Sverige som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder. Det här blir kommande mandatperiods stora uppgift, sa äldreminister Lena Hallengren.”

Men ett år senare drog samma regering in det riktade statsbidraget till äldreomsorgen! Nu anklagar hon, i debattartikeln, den nya regeringen för att istället för att stärkta välfärden servera en svältkur för vård, skola och omsorg.

Ja, Lena kan man nog inte lita på! Men hur det då med övriga inom den förra regeringen? Det räcker nog att nämna deras namn så förstår alla och envar att de inte är att lita på: Magdalena, Morgan, Anders, Mikael, Ardalan och Annika är några exempel. Löfte, guld och gröna skogar är de bra på. Men det är allt! Deras utsträckta händer ska man inte ta tag i.

Man kan inte styra landet via tweets och debattartiklar – man måste vara beredd att göra grovjobbet för Sveriges bästa, skriver de i debattartikeln. Men grovjobb är de inte själv några mästare i!

Ett erkännande vore klädsamt!

Sedan riksdagsvalet för snart ett halvt är sedan har vi hört deras gläfsande. Den nya oppositionen (S) gör allt vad de kan för att hitta fel hos vår nya regering. Varje gång som ett missförhållande avslöjas så skäller de likt ilska hundar. De har svårt att se sin egen del i missförhållandet.

Igår var S-ledaren Magdalena Andersson på krigsstigen. Hon var 2014-2021 finansminister och därefter statsminister i 9 månader. Nu sa hon att ”det är för jävligt” angående en friskola som har använt skolpengen på ett tveksamt sätt!

Det som hon anser vara för jävligt är t ex en våffelstuga som köptes 2020 – när hon var finansminister eller skärgårdstomter inköpta 2001 och sålda 2014. Jag har svårt att förstå varför hon gläfser på den nya regeringen eller att hon försöker insinuera att den nya regeringen inte klarar av att städa undan det som hennes egen regering har sopat under mattan.

– Vi får se om det kommer förslag som verkligen kommer åt det här i botten. Ulf Kristersson har valt att utse en skolminister som är skol-lobbyist och andra tidigare moderata politiker som nu driver skolkoncerner har väldigt nära kontakt med honom, säger Magdalena Andersson.

Det finns andra saker som hon borde gläfsa till om. Men hon håller tyst om IVO:s årsrapporten för 2022! 2022 var hon en av de som ledde regeringen och är alltså ansvarig för vård och omsorg. Rapporten är inte nådig:

Hot och kränkningar mot placerade barn och unga, brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården samt en för låg lägstanivå i vården av äldre. 

I 2022 års rapport har IVO ( Inspektionen för vård och omsorg) fokuserat på det allvarliga läge som framkommer i de nationella tillsynsinsatserna. Myndigheten har bland annat sett brister inom sjukhusvården i samtliga regioner, särskilda boenden för äldre (SÄBO) och boenden för barn och unga som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). 

IVOs viktigaste iakttagelser i årsrapporten:

  • I samtliga regioner i landet saknas det disponibla vårdplatser på akutsjukhusen. Tillgången till vårdplatser är mindre än behovet och följden blir att akutmottagningarna blir överbelastade. Akutmottagningarna har varken bemanning eller anpassade lokaler för att ge patienter en patientsäker vård under en längre tid. Förutom de inskrivningsklara patienterna påverkas även nya patienter som kommer in. IVO har inom ramen för en nationell tillsyn granskat 27 sjukhus och riktat kritik mot samtliga.
  • Brister inom äldrevården har konstaterats av både IVO och andra aktörer under lång tid. Bristerna omfattar bland annat svag efterlevnad av reglerna om vård i livets slutskede. Alltför många patienter ges inte en individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling enligt ordination. Det förekommer brister i läkemedelshantering, exempelvis olämplig läkemedelsanvändning, samt brister gällande kompetens. Även kontinuitet och dokumentation brister, vilket leder till patientsäkerhetsrisker. IVO:s bedömning är att det inte handlar om enstaka olycksfall i arbetet, utan om grundläggande brister i vårdgivarnas förmåga att säkerställa en godtagbar kvalitet och säkerhet för de personer som bor på särskilt boende (SÄBO).
  • Att bidra till att brister inom vård och omsorgsverksamheter för barn åtgärdas är en av IVO:s särskilda prioriteringar. IVO:s tillsyn av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SiS ungdomshem) har visat på brister inom områden som har en direkt påverkan på den ungas trygghet, såsom brister i bemötande, kompetens och bemanning. Barn och unga, särskilt flickor, utsätts för våld, hot, kränkningar och avskiljningar som inte har stöd i lag.
  • Kommuner verkställer inte alltid sina egna beslut om bistånd och insatser. Enskilda personer med funktionsnedsättning är de som har flest beslut rapporterade som ej verkställda. Risken för missförhållanden är stor och behovet av insatser kan öka om de enskilda inte får sina insatser verkställda inom skälig tid.
  • Under 2022 kan IVO, liksom tidigare år, konstatera att inom ramen för ägar- och ledningsprövning var skälen till återkallelse av tillstånd främst ekonomisk misskötsamhet.
  • Det har skett en kraftig ökning av antalet anmälningar gällande estetiska behandlingar. Den vanligaste typen rör information kring att estetiska behandlingar utförs av personer som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Av samtliga 139 anmälningar till HSAN under 2022 berodde 26 procent på att den legitimerade begått ett brott som påverkat förtroendet för denne. Om en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utfört allvarliga brottsliga handlingar kan förtroendet för denne skadas till den grad att hen inte längre anses lämplig att inneha en legitimation. IVO har exempelvis yrkat på återkallelse av legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal som dömts för barnpornografibrott och grov misshandel.
  • Den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna behöver utvecklas. IVO bedömer att det finns förutsättningar i regionerna för att hantera en enstaka begränsad allvarlig händelse, men att förmågan behöver höjas avseende masskadehändelse, höjd beredskap och krig.

Jag säger som Magdalena Andersson: ”det är för jävligt”! Det är för jävligt att (S) har låtit detta pågå under sin regeringstid! Det är sköra och hjälpbehövande som befinner sig inom vård och omsorg. De och deras anhöriga har rätt att kräva en bra vård och ska slippa hot och kränkningar. Det handlar om människor och vilken värdegrund härskar bland de som är ansvariga för vården och omsorgen?

Hur vore det om Magdalena Andersson var på krigsstigen även i dag och sa att ”det är för jävligt” att detta har pågått under tiden som (S) har regerat utan att något har gjorts. Välfärden har monterats ned mer och mer under deras regeringstid.

Det vore tacksamt att få höra ett erkännande: Vi har misslyckats! Men det lär aldrig komma från dessa gläfsande hundar!

Nu ömsar vi skinn

Inom djurvärlden är det naturligt att ömsa skinn när det gamla blir för trångt. När världen känns för trång och politiken har gjort den ännu trängre så måste vi nog ömsa skinn.

Vi har levt så länge i det socialistiska skinnet. Tryggt och bra! Inget nytt! Men nu har det blivit trångt. Nu har skinnet spruckit och vi har fått en ny regering. Nu måste vi rensa ut allt dåligt annars växer vi ur skinnet igen. Det är inte säkert att det socialistiska innehållet passar in i nutiden. Många kommer att protestera och gnälla men det är ett nödvändigt ont för att kunna få plats med nya idéer och ett nytt sätt att tänka.

Det är inte alltid som nya idéer anammas av befolkningen med en gång. De första som tillverkade vingar och försökte flyga blev utskrattade och betraktade som stollar men idag anser vi det vara självklart att vi kan flyga.

De första ångdrivna fordonen utvecklades på 1700-talet i Storbritannien. Första gången ånga användes för framdrivning av fordon på räls var 1804 på en bruksbana i Syd Wales. Men det tog lång tid innan allmänheten accepterade järnhästen.

Waldemar Jungners första fungerande ackumulator var ett silver-kadmium-batteri. En bil med ett sådant batteri provkördes i Stockholm år 1900. Bilen körde nästan 150 kilometer i sträck utan att batteriet behövde laddas om. Waldemar Jungner tyckte dock att silver och kadmium var för dyra och ersatte dem med nickel och järn. Han tog patent på sin uppfinning 1899 och 1900 bildades företaget Ackumulator Aktiebolaget Jungner. Men batteribilar fick vänta i drygt 100 år innan de blev efterfrågade och tillverkas mer kontinuerligt.

Vissa idéer kan vara svåra att få acceptans för. Men jag är glad för att de finns i mitt hushåll som t ex tvättmaskin, diskmaskin, kyl, frys, elspis, mobil, glödlampor osv. Men när de kom så blev de motarbetade och tagna med skepsis.

Nu har vi en ny regering och de vill genomföra ett paradigmskifte. Det kommer att göra ont när skinnet ska ömsas och nya idéer ska verkställas. Men vad har vi egentligen att förlora på att ge den nya regeringen en chans? Den gamla invanda tryggheten? Men var den så trygg? Det är ju så mycket som kan bli bättre om vi bara släpper taget i det gamla socialistiska skinnet!

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: