Mises del 1 Föränderlighet

Bild vald av ULSANS.

Jag läser Ludwig von Mises Mänskligt Handlande, som utkom i USA 1949, i den svenska översättningen som utkom 2020. Den är på cirka 900 sidor av mycket skiftande karaktär, kvalitet och aktualitet. Sidorna 261-271 har dock många intressanta redovisningar och tankar. Jag citerar ur tre kapitel och kommenterar i tre artiklar. .

Prisers föränderlighet
” Bytesförhållanden är i ständig förändring eftersom förutsättningarna som skapar dem hela tiden förändras. Det värde som en person tillskriver både pengar och olika varor och tjänster är resultatet av ett val vid en specifik tidpunkt. Varje senare tillfälle kan skapa något nytt och medföra andra bedömningar och värderingar. Det är inte det faktum att priser fluktuerar som fordrar en förklaring, utan att de inte fluktuerar fortare.” (citat ur boken)

Här konstaterar Mises vad filosofer och forskare insett i 2500 år minst, att inget är beständigt. Men lika fullt försöker dagens politiker inbilla oss att de har makten att styra klimatet så att det aldrig ändras och de kan styra ekonomin så att alla får det bra. Trots alla bevis på att de har fel fortsätter de charaden och mängder med folk tror dem!

Läs hela artikel HÄR.

The Deep State – hur PK-vänstern kidnappade Sverige.

Termen ”The Deep State” härstammar från USA där flera författare och politiker anser att det finns vissa inflytelserika personer som sitter på höga poster – inom administrationen, militären, underrättelseorganen och storfinansen – och som sitter kvar som en skuggregering oavsett vad den rådande administrationen/presidenten tycker. Dessa är då i stånd att fördröja eller förhindra nya politiska beslut, de kan så att säga överleva tills dess att en ny administration kan ta vid. Det finns flera böcker i ämnet, t ex ”The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Governmentav” av Mike Lofgren.

I Sverige har vi också en ”Deep State”, nämligen den socialdemokratiska nomenklaturen. Dess medlemmar sitter i flera statliga organ där de kontrollerar utnämningar, bidrag till ideella organisationer, på vissa universitet, Svenska kyrkan, SIDA, fackföreningarna och inom polisen och domstolarna. Även nätverket Hilda och Ruben, bestående av medlemmar inom Advokatsamfundet och höga jurister inom rättsväsendet, kan räknas dit även om de inte direkt är ett socialdemokratiskt nätverk. Hilda och Ruben har ett avgörande inflytande vilka som ska utses till höga domarposter.

Exempel på civilsamhällesorganisationer som uppbär frikostiga bidrag från ”staten” är Tro och Solidaritet, Concord (finansieras av Sida), Islamic Relief, IOGT NTO, Forum Syd, Diakonia, Kulturföreningen Tellus, Palestina-grupperna i Sverige, Riksteatern, Svenska muslimer för fred och rättvisa, och diverse andra organisationer.

Den svenska ”Deep State” med dess ledande personer har skickligt kartlagts av socialdemokraten och f d underrättelseofficeren Johan Westerholm på hans intressanta och initierade blogg Ledarsidorna.se. Han kallar de egentliga tolv makthavarna för “The Dirty Dozen”, som är ständigt närvarande som en osynlig järnnäve. Bland dessa finns konstigt nog inte statsministern eller medlemmar i regeringen. Många är nära vänner eller till och med gifta eller sambos. Det är dessa 12, och andra mindre betydande makthavare, som nu planerar för reträttposter inför en trolig valförlust. Enligt Westerholm pågår ett intensivt arbete i hela regeringskansliet och på UD, att frigöra ambassadörs- och chefstjänster som kan tjäna som reträttpositioner. Ett antal f d statssekreterare och andra politruker har redan placerats i den offentliga sektorn, respektive internationella organ, där de kan överleva med höga löner tills de eventuellt kan komma tillbaka till köttgrytorna.

Den personen med mest inflytande i den socialdemokratiska s k djupa staten anser Westerholm vara Carin Jämtin, f d biståndsminister och partisekreterare och nu GD för Sida. Det var hon som lät anordna en två veckor lång politikerutbildning för Stefan Löfven på SSU:s kursgård Bommersvik, dvs indoktrinera honom om hur politiken skulle utformas. Det var även Jämtin som handplockade Emma Lennartsson (ingår ibland de 12) till chef för Löfvens stab, dvs hans statssekreterare.

Andra tungviktare, åter igen enligt Westerholm, är Carina Persson, VD för Campus Bommersvik, dvs SSU:s kursgård. Hon råkar även vara sambo med LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.

En annan person är Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och anställd i Forum. Ardin var kurskamrat med Ibn Rushd när de gick Bommersviksakademin och hon är även vän med förbundsrektor Omar Mustafa och Rashid Musa, idag ordförande för Sveriges Unga Muslimer. Mest känd, eller ökänd, är Ardin dock som den kvinna som anmälde Julian Assange för våldtäkt (efter att de efteråt druckit kaffe och han bott kvar hos henne).

En mycket inflytelserik person bland de 12 är Ulf Bjereld. Som många av dagens socialdemokrater har han en bakgrund i Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r) och i Ship to Gaza. Som professor vid Göteborgs Universitet och ordförande för socialdemokrater för Tro och Solidaritet och adjungerad i Socialdemokraternas verkställande utskott sitter han även (hör och häpna) som ordförande i nämnden som fördelar de statliga forskningsanslagen, dvs till bl a hans egen organisation. Som om inte det vore tillräckligt jäv är han även regeringens utredare av statsbidrag till trossamfund som Tro och Solidaritet. Bjereld är gift med Marie Denkert, f d vänsterpartist, med bland de 12 och som bl a är professor vid Göteborgs universitet.

På UD sitter Annika Söder, en av de 12, och kabinettsekreterare. Hon är troligtvis hjärnan bakom Sveriges utrikespolitik. Söder har bland annat arbetat med FN-frågor, EU-frågor, säkerhetspolitik i olika chefspositioner. Hon är gift med diplomaten och f d ambassadören Anders Bjurner. Söder har bl a sett till att Åsa Regner fått en reträttpost hos UN Women och Ulrika Modéer hos UNDP (efter att UD höjt anslagen kraftigt).

Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande från 2000 till 2012, behöver ingen närmare presentation förutom att hon idag är första vice ordförande i svenska kyrkans kyrkostyrelse. Därmed knyts svenska kyrkan ihop med bland annat socialdemokraternas Tro och Solidaritet. Så mycket för separationen mellan stat och kyrka som socialdemokraterna genomfördes år 2000.

Ytterligare två personer bland de 12 bör nämnas. Anders Ygemans närmaste medarbetare, Johan Sjölander och hans sambo Emma Lennartsson, som redan nämnts, var Löfvens f d statssekreterare. Johan Sjölander kommer från ABF och är medlem i Stockholms arbetarekommun. Paret lär ha ett avgörande inflytande inom partiet.

Slutligen bör även partiets ”grand old man” Pierre Schori nämnas bland de 12. Han har bl a varit biträdande utrikesminister, ledamot av Europaparlamentet och chef för Sveriges FN-representation i New York och har alltid stöttat revolutionära regimer som Kuba, PLO och Polisario. Han bedöms, enligt Westerholm, vara Margot Wallströms förebild och Annika Söders mentor.

Det som beskrivits ovan är den svenska varianten av ”The Deep State”, en stat i staten, som lyckats kontrollera landet med utnämningar, jobb, bidrag och bakom kulisserna agera mer eller mindre utan offentlighetens insyn. Nu när ett maktskifte eventuellt är på gång i september får framtiden utvisa om de lyckas behålla sitt järngrepp om den svenska byråkratin och utrikespolitiken.

Lärs Hässler

Kan de knäcka det sociala arvet

Alltför ofta läser och hör vi politiska visioner om att knäcka de kriminella gängen. Politikerna rationaliserar sina tankar och skyller allt på socioekonomiska faktorer. Justitieminister Morgan Johansson (S) har lovat att knäcka gängen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022. Men istället har vi sett en våg av gängvåld och skjutningar. Har han och S fel? Beror inte gängkriminaliteten på de socioekonomiska faktorerna eller det sociala arvet? Beror problemen på något helt annat? Ska vi låta vissa partier damma av sina gamla floskler och hoppas på att de kanske lyckas att lösa problemen nu?

Jag skrev en artikel om detta 2017 och den är lika aktuell idag. Kanske något att tänka på inför kommande riksdagsval. Därför kommer en repris här och nu:


Ett samhälle består av en grupp av människor som förenas med gemensamma normer och förhållningssätt. Människorna i samhället strävar efter samma mål. Samhället är uppbyggt i en viss struktur för att underlätta levnaden för dess medlemmar.

Redan på grottstadiet fanns en viss samhällsstruktur. Människor bodde tillsammans för att kunna jaga tillsammans och för att kunna skydda grottan. Allt blev lättare när gruppen samarbetade.

Men när grupperna blir för stora uppstår problem. Vissa vill ta makt över andra. Andra vill inte rätta sig efter den rådande strukturen. I vårt civiliserade samhälle har vi löst detta genom gemensamma lagar och gemensam förvaltning. Vi betalar skatt för att administrera dessa strukturer och för att göra livet enklare för samhällets medborgare.

Vad händer då när vissa personer inte ställer upp på detta samhällskontrakt? Lagarna och våra samhällsföreträdare har försökt lösa situationen med blandat resultat. De flesta har rätat in sig i leden. Men vi har människor som har vandrat ut och in på våra fångvårdsanstalter.

Det är inget nytt fenomen med människor som inte vill anpassa sig till samhällsstrukturen. Begreppet ”Sociala problem” har ett  ursprung spårat till senare delen av 1800-talet. Föreningen Studenter och arbetare, bildat i Uppsala 1886, var exempelvis tidigt ute med att använda sig av begreppet.

Det ”Sociala arvet” är ett uttryck som myntades av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför Stockholm. Han kunde visa att de barn som vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således gick ”i arv”. Barnbyn Skå anlades 1947 på initiativ av Stockholms barnavårdsnämnd.

”Den nya, experimentella verksamheten skulle vara ett alternativ till dåtida barnavårdsinstitutioner, då alarmerande rapporter och undersökningar påvisade inhumana uppfostringsmetoder på dessa, såsom straff och aga. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7–15 år med en neurotisk och psykopatisk problematik, vilken manifesterades genom ett avvikande antisocialt beteende med missbruk, kringdrivande, våld och stölder som följd.” enl Wikipedia.

”Barnbyn har liksom samhället varit i konstant förändring och utveckling ända sedan starten och har omvandlat, omdanat samt omformulerat sin verksamhet vid flera tillfällen under årens lopp. Under sina 57 verksamma år har Barnbyn Skå har haft ett stort inflytande inom den öppna barn- och familjevården både i Sverige och internationellt. Inom nordisk barnpsykiatri har institutionen spelat en ledande roll vid utvecklingen och introduktionen av nya psykoterapeutiska metoder. I begynnelsen framhöll Gustav Jonsson att Barnbyn Skås främsta uppgift var att ta hand om samhällets mest utsatta människor, ett ideologiskt och etiskt ställningstagande Barnbyn Skå höll fast vid in i det sista.”

Tja, jag är kanske inte så övertygad om att verksamheten var så lyckad. Men vi vanliga samhällsmedborgare slapp att se problemen. Kanske en och annan individ räddades. Men det var experimentell verksamhet på unga som inte ville anpassa sig till vår samhällsstruktur.

Nu läser jag om Rinkeby:

”– Vi vill inte ha någonting med omvärlden att göra, säger den 17-årige pojken. ”

”– Det är bara vi och orten, vi vill inte att någon lägger sig i hur vi har det i Västerort, säger pojken.

– Inga av de ungdomar jag umgås med vill ha kontakt med någon utanför området. Ingen ska komma och störa oss, så vill vi ha det, fortsätter han.

Enligt en poliskälla begår de flesta av de kriminella ungdomarna sitt första brott redan i 12-årsåldern. Många börjar då även missbruka cannabis. För barnen är de kriminella förebilder i området. Polisen försöker nu stoppa rekryteringen.”

Samma problem nu som då men … kanske är de större. Då sköt man inte ihjäl varandra. Då handlade det om en liten grupp och då kunde man skicka dem till Skå. Samhället gjorde försök att ta hand om dessa personer, skydda dem från sig själv och framförallt skydda allmänheten. Men nu … nu handlar allt om att tycka-synd-om och ha en dialog. Det talas så mycket om socioekonomiska faktorer – men de har ju funnits alltid! Det begreppet har snarare blivit ett politiskt slagträ! Ett annat begrepp har varit att det saknas fritidsgårdar. Även det har egentligen bara varit politisk retorik.

”Uppväxtens roll är mycket tydlig. Dessa män kommer så gott som alltid från trassliga hem, men man kan inte reducera deras beteende till bara problem under uppväxten.

– Det handlar snarare om att deras föräldrar varit frånvarande, säger Jerzy Sarnecki. Många berättar om att de lämnats mer eller mindre vind för våg under uppväxten. Det verkar snarare handla om bristande tillsyn än enbart om sociala förhållanden.

Överrisken för kriminalitet är stor bland barn till kriminella; det har forskarna också kunnat konstatera. Men för varje generation som går så halveras risken för kriminalitet. Det sociala arvet är alltså inte determinerande.

– Samtidigt tillkommer ju kriminella från icke-kriminella familjer – annars skulle ju brottsligheten ha dött ut för länge sedan, konstaterar Jerzy Sarnecki.”

”– De har fruktansvärt kul i början – det är en oerhört underskattad förklaring till kriminalitet, tillägger Jerzy Sarnecki.

– När man är 20 år gammal så är det kul att begå brott. Det är spännande, det ger gemenskap, man får massor av brudar – för det är spännande och maskulint med brottslighet. Och – det är kul att knarka! Man har riktigt häftigt sex när man tagit amfetamin. Det finns nästan inga nackdelar i början. Detta kan vi inte förtiga om vi ska förstå brottsligheten.

Men även om kriminaliteten i unga år kan framstå som spännande går det att urskilja en mycket tydlig faktor när man analyserar gruppen som helhet. De som nu kan intervjuas är de som överlevt. En mycket stor andel, visar det sig, har dött i förtid. Påtagligt många genom självmord, men också på grund av överdoser, våld, olyckor eller sjukdomar som de fått via sin livsstil.”

Samhället har problem – stora problem!  Vad gör vi åt dem? Hjälper det att tycka-synd-om? Behöver vi ett nytt Skå för att skydda de missanpassade från sig själv – och oss andra från att utsättas för dem? Vad gör vår gemensamma samhällsförvaltning mer än att svinga sina politiska slagträ?

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: