Makt över befolkningen

Det var nog lättare att upprätthålla makt över befolkningen för några hundra år sedan. Vare sig radio, TV, tidningar, datorer eller mobiltelefoner fanns. Befolkningen fick bara utvald information ofta förmedlad av prästen.

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johan Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Boktryckarkonsten medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Men den nådde inte ut till de vanliga människorna – de som arbetade och slet för att präster och adel och makthavare skulle kunna leva gott.

Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdener och utkom 1645 (under 1700-talet bytte den namn till Post och Inrikes Tidningar). Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige. Tidningarna lästes bara av ett fåtal i samhällets ekonomiska toppskikt. Anledningarna var att tidningarna var dyra och gavs ut i ganska få exemplar. Dessutom var spridningen dålig på grund av dåtidens outvecklade distributionskanaler.

På 1500-tal kom Bibeln i svensk översättning. Men det var hemmen som ansvarade för barnens undervisning i läsning. Arbete var viktigare och läskunskapen blev det si och så med. Den kristna tros- och sedeläran stod prästerna för. Nyhetsspridningen skedde med stora kalas och främlingar som kom till trakten.

På 1600- och 1700-talet blev det husfadern som fick ansvaret för att barn och tjänstefolket lärde sig Lilla Katekesen. I byarna var det klockaren som stod för kunskapen. Prästen for runt oh höll husförhör dvs förhörde sig om bibelkunskaperna. Husförhören och kyrkbacken blev ofta den tidens nyhetsförmedling. Det var där som de vanliga människorna fick reda på vad som hade hänt i byn, i grannbyn, i Sverige och runt om i världen.

katekes

På 1800-talet kom folkskolan. 1842 fick vi vår första folkskolestadga utfärdad av Kungl Maj:t. Läskunskaperna ökade. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev tidningarna mer politiska och började företräda olika politiska intressen. Vissa tidningar blev knutna till ett politiskt parti medan andra var ”oberoende” politiska.

1936 togs ett riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. Med detta höjdes läskunnigheten och alla fick större möjligheter att ta del av nyhetsförmedlingen. Böcker oh tidningar blev ett vanligare inslag i de vanliga människornas hem.

På 1950-talet – min barndom – läste man morgontidningen, lyssnade på radio, pratade som hastigast i telefon och pratade med grannen och på 1970- och 1980-talen tillkom TV samt kvälls- och veckotidningar. Vi blev mediekonsumenter. Vi blev upplysta om hur livet ser ut på andra orter och i andra länder.

Denna utveckling har lett till ökade kunskaper inom alla samhällskategorier. Prästen har tappat makten. Likaså adeln. Vi har fått en ny grupp som vill upprätthålla makten. Denna grupp består av politiker och mediefolk. Men de har ju inte större kunskaper än vad den vanliga befolkningen har och de har samma informationsflöde som var och en av oss kan få via internet! De får kämpa för att bibehålla sin makt. Vi får hela tiden reda på deras handlingar – positiva eller negativa – i samma stund som de begås. Vi har samma möjligheter som de har att opinionsbilda.

Medierna börjar förstå och slåss med näbbar och klor för att bibehålla sin makt. Men politikerna har svårare för att fatta! Det kan bero på att de inte besitter samma kunskaper som oss andra. De inser inte mediernas – speciellt de sociala mediernas – betydelse. De förstår inte att den enda makt som de har över oss är via beskattningen. Eller … är det så att de förstår? Är det därför som de hela tiden ökar skattetrycket? Det enda påtryckningsmedlet som politikerna har är just beskattningen!

Sverige firar i år att Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Denna förordning gjorde det möjligt för alla att dela med sig skriftligt – när de hade fått tillräckliga kunskaper. Det är det som är grunden till demokrati! Men vissa krafter vill inte att demokratin ska gälla alla. De vill behålla åsiktskorridoren annars förlorar de ju sin makt!

asiktskorridoren

Respekt eller brist på ledarskap

För mig är det självklart att respektera mina medmänniskor och att de i sin tur respekterar mig. Men alla människor tycks inte ha samma uppfattning, De vill att jag ska respektera dem men vill inte själv ge något till baka. Vad beror detta på? Kan det ha med uppfostran eller brist på sådan att göra?

Varje grupp har en eller flera ledare. I familjen bör det vara föräldrarna som leder och uppfostrar, i skolan bör det vara lärarna som förmedlar kunskaper och ser till att ordningsregler följs, På arbetsplatser är det chefer som är ledare och i samhället bör det vara våra myndighetspersoner och politiker. Över landet bör naturligtvis statsministern fungera som den självklara ledaren som en förebild och en sammanhållande och trygghetsskapande länk. För det är ju så  – vi gör så som vi är upplärda att göra. Ankungarna följer ankmamman ut i världen. Vi människor följer våra föräldrar, lärare. chefer, politiker och statsministern eller landets högsta ledare. Men om inte ledarskapet fungerar? Vad händer då?

Jag har läst en hel del ledarskapsteorier. Den första enkla modellen är när man beskriver ledarskap i termer av auktoritärt och demokratiskt. Men naturligtvis finns det en mängd steg däremellan! Vi vill naturligtvis ha demokratiskt ledarskap men ibland behöver vi auktoritet. Det demokratiska ledarskapet får aldrig gå så långt att det blir ett låt-gå-ledarskap. Det innebär ju att helt enkelt att ledaren har abdikerat. Tyvärr är det många ledare som har gjort det idag!

När föräldrar abdikerar som föräldrar får inte barnen den grundläggande uppfostran. När lärare (och resten av skolpersonalen) abdikerar som ledare får inte de unga grundläggande kunskaper. När arbetsgivare abdikerar som ledare kan denne inte leverera sina produkter och tjänster på ett bra sätt.Arbetsplatsen övergår till att sysselsätta istället för att producera. När politiker och statens högsta ledare abdikerar som ledare så blir det kaos i landet.

I vårt land har vi från bondesamhället ett auktoritärt ledarskap. På 50-60-70-talet gled detta över i ett demokratiskt ledarskap. Sen fortsatte vi in i ett låt-gå-ledarskap. Nu försöker Löfven återgå till det auktoritära ledarskapet trots att han påstår att han är demokratisk.

Barn som är uppfostrade i den svenska låt-gå-andan har aldrig lärt sig vad respekt är och klarar inte av att vara demokratiska – även om de själv tror att de är det. De som kommer hit från länder med auktoritärt ledarskap klarar inte av den svenska modellen. De vill ha auktoritet och vet ingenting om demokrati och ännu mindre om vårt låt-gå-elände.

Det uppstår konflikter när ledarskapet inte är tydligt! När vår statsminister inte respekterar alla människor – för att de har fel åsikter – godkänner han att resten av befolkningen är lika odemokratiska. När han godtyckligt slänger ur sig orden rasist-fascist-nazist signalerar han att resten av befolkningen får göra detsamma. När han ljuger om fakta i det offentliga rummet ger han alla tillstånd att ljuga. När han bryr sig mer om sin egen makt än om svenska folket signalerar han ”Sköt dig själv och skit i andra”!

Det är nog dags att börja om! Föräldrar måste återta föräldraskapet. Skolan måste återgå till att förmedla kunskaper. Arbetsplatser måste återgå till att producera produkter och tjänster. Vi behöver inspirerande och tydliga ledare att se upp till och att ta efter. Vi behöver inte fler ledare men behöver bättre ledare

Vårt land måste återgå till ett tillstånd där vi respekterar varandra och tar hänsyn!

latga

 

Skolan förtjänar en bättre ledning

Idag läser jag en debattartikel skriven av utbildningsministern Gustav Fridolin. Han avslutar den med orden ”Skolan förtjänar samarbete och skolans medarbetare förtjänar respekt.” Jag vill hellre säga att skolan förtjänar en annan utbildningsminister.

”I mars 2014 publicerade Miljöpartiet en plan med reformer som vi såg är nödvändiga för att möta lärarkrisen, ge elever lust och studiero och bygga ett jämlikt skolsystem. Det var det arbete som vi planerade att en ny regering skulle dra igång under de 100 första dagarna.

Människor har rätt att veta vad man som politiker kommer prioritera om man får förtroende. Löften ska kunna följas upp. Och det man ska ha gjort behöver man dra igång direkt man tar regeringsansvar för att det ska hinna genomföras under mandatperioden.

Det är den här planen som klantiga formuleringar från oss, en klickvänlig rubrik från tidningen och en kampanjsajt från högern förvandlat till Twitter-sanningen att jag lovade ”fixa skolan på 100 dagar”.”

Det har faktiskt gått 2½ år sedan publiceringen! Varför har inte Fridolin försökt att förklara den ”klantiga formuleringen” tidigare? Varför glider han nu på löftet och menar att de 100 dagarna kan betyda ”under mandatperioden”? Kan man lita på en person som likställer 100 dagar med en mandatperiod? Var det bara en ”klantig formulering”? Jag hörde själv honom säga att han skulle fixa skolan på 100 dagar, åtskilliga gånger inför valet? Har han för vana att uttrycka sig klantigt? Hur många fler klantigheter förmedlar han?

Anställ fler i skolan. 

Höj lärarlönerna.

Stärk rätten till introduktionsår för lärare.

Inför ROT-avdrag för skolan. 

Reglera förskolans gruppstorlek.

Inför läsa-skriva-räkna-garanti. 

Bemanna skolbiblioteken. 

Stärk de estetiska ämnena.

✓ Tillkalla en skolkommission.

Fasa ut tidiga val.

Bli kvitt vinstjakten.

Det är vår uppgift att förverkliga detta, och vi gör det samtidigt som vi stärker elevhälsan och specialpedagogiken, förbättrar lagarna för mottagande av nyanlända elever och samarbetar mellan stat och kommun för de skolor som har de allra tuffaste förutsättningarna.

Allt detta lovar Fridolin i sin artikel. Men … ingenting om skolans innehåll! Vad ska eleverna lära sig? Hur ska de lära sig? Hur ska eleverna få studiero? Vilka befogenheter ska lärarna ha för att skapa studiero?

”Utbildning handlar om att överföra, från en generation till annan, grundläggande värderingar som språk, kunskaper och kultur i vid mening. Denna överföring sker i vårt samhälle i institutioner som skolan. I tider av stora förändringar är det viktigt att innehållet i utbildningsväsendet, dess mål och bildningsideal, analyseras och diskuteras.”

Detta skrev Ulf P Lundgren, Professor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet i Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2002:1. Han beskrev här den svenska skolan från 1900-talet oh framåt.

Hur vill Fridolin överföra grundläggande värderingar som språk, kunskaper och kultur i vid mening? Om jag ska vara riktigt välvillig så finns en liten ansats i ”Inför läsa-skriva-räkna-garantin”. Men jag tycker ju att det är självklart att eleverna ska lära sig läsa- skriva-räkna i lågstadiet! Hur ska eleverna annars kunna tillgodogöra sig all annan kunskap som förmedlas oh hur ska de kunna gå vidare till andra studier?

När Fridolin vill ”förbättrar lagarna för mottagande av nyanlända elever” undrar jag vad han menar. Det är väl självklart att de nyanlända inte kan svenska? Borde inte första åtgärden vara att de får lära sig svenska språket, svenska värderingar och hur svenska samhället fungerar för att de överhuvudtaget ska kunna tillgodogöra sig vidare studier? Behövs det speciella lagar för sunt förnuft?

Är det så att det är brist på sunt förnuft som präglar den svenska skolan? Några undrar väl vad sunt förnuft är. Mitt svar är uppfostran med etiska värderingar som ”uppför dig mot andra som du vill att de ska uppföra sig mot dig”. Sunt förnuft kan också vara att ”tänka efter före”. Den som inte vet vad sunt förnuft är saknar nog själv detta!

Fridolin avslutar artikeln med:

”Skolan förtjänar samarbete och skolans medarbetare förtjänar respekt. Politiken ska inte ständigt peta i symbolfrågor som har liten eller ingen betydelse för resultaten, utan ge lärare och rektorer de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb för varje elev. Det är vårt fokus. Det bygger en jämlik skola.”

Men snälla Fridolin! Det låter så bra! Men du har ju fortfarande inte kommit med något konkret om hur RESULTATEN ska kunna höjas!

skola

Tidigare äldre inlägg

pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Tanja Bergkvists Blog

Kamp mot fördumningsindustrin

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Erling Hellenäs svenska blog

Den stora bilden och dess delar

Hexanmexan "shake my hand?"

Elefanten dog en plågsam död

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Josefin Utas

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: