Varför är det väldigt viktigt?

Det är ”väldigt viktigt” att svenskar går till närmaste vaccinationsställe och tar ”de doser man ska ha” mot covid-19. Det säger socialminister Jakob Forssmed (KD) till TV4 Nyheterna i ett fem minuter långt inslag som handlar om att svenskarna måste vaccinera sig. Samtidigt tillför regeringen 500 miljoner kronor till covidinjektionerna. Regeringen påminner också folket om att ”covidbevis” kan underlätta resor utomlands.

Det är tydligen väldigt viktigt för Jakob Forssmed eftersom han upprepade ”väldigt viktigt” gång på gång! Men jag fick aldrig någon kläm på vad som var viktigt och för vem. Jag har mina aningar men gräver bakåt i tiden och hittar en artikel från 5 juni 2014.

Stabsläge exempel:

 • April 2014: Visby lasarett i stabsläge på grund av överbeläggningar.
 • Mars 2014: Helsingborgs lasarett i stabsläge på grunda av ovanligt stor patientillströmning.
 • Februari 2014: Länssjukhuset i Sundsvall i stabsläge på grund av överbeläggningar.
 • Januari 2014: Södra Älvsborgs sjukhus i stabsläge på grunda av vinterkräksjuka och vårdplatsbrist.
 • December 2013: Varbergs sjukhus i stabsläge på grund av vårdplatsbrist.????????
 • Juli 2013: Skånes universitetssjukhus i stabsläge på grund vårdplatsbrist.
 • Juni 2013: Karolinska universitetssjukhuset i stabsläge på grund av att telefonväxeln, journalsystemet och mailen havererar. Danderyds sjukhus i stabsläge på grund av att journalsystemet slutar fungera. Nyköpings lasarett i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Sunderby sjukhus i stabsläge på grunda av vårdplatsbrist.
 • Maj 2013: Sahlgrenska universitetssjukhuset i stabsläge på grund av kombinationen värmebölja och Göteborgsvarvet.
 • Januari 2013: Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna i stabsläge på grunda av sjuksköterskebrist, influensa, vinterkräksjuka och överbeläggningar.Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården i stabsläge på grund av brist på vårdplatser.

Sjukhusen gick alltså in i stabsläge för att vården inte fungerade! Nedprioriteringar hade gjort att det uppstod brister när vården behövdes som mest. Smittosamma sjukdomar bryr sig inte om politisk planering! Politikerna måste helt enkelt prioritera om och planera utifrån verkligheten!

16 oktober 2019 ställde Beatrice Ask (M) en skriftlig fråga till vår dåvarande Socialminister Lena Hallengren (S):

Flera sjukhus runt om i Sverige har de senaste dagarna gått in i stabsläge och fått ställa in planerade operationer för att kunna klara den akuta verksamheten. Anledningen till detta är en brist på grundläggande sjukvårdsutrustning som handskar, handsprit, slangar och provtagningsrör. Problemen har dessutom kvarstått under flera dagar.

Den leverantör som ska leverera dessa varor till flera sjukvårdsregioner har inte kunnat leverera det man har lovat. Detta tillsammans med att det i dag inte finns några större beredskapslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel har gjort att delar av den svenska vården inte fungerat fullt ut.

Det är problematiskt att stora delar av den svenska sjukvården inte har tillräcklig försörjningsberedskap för att kunna klara vården ens under normala omständigheter. Vid en kris, särskilt en kris som varar en längre tid, skulle påfrestningarna vara än större. Vi måste ha en sjukvård som har tillräcklig beredskap för att kunna bedriva verksamhet under både reguljära och extraordinära förhållanden. 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har fungerande försörjningssäkerhet när det gäller sjukvårdsmateriel för att i framtiden kunna undvika de problem vi sett den senaste tiden?

Hon fick ett svar innehållande bl a:

Som beskrivits i olika medier har sjukhus i flera landsting gått upp i stabsläge och operationer ställts in på grund av omfattande problem med leveranser av sjukvårdsmateriel. Detta har inträffat i samband med övergången till en ny leverantör som upphandlats av landstingen. Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen noggrant. Socialstyrelsen gör även lägesbedömningar samt kallar vid behov till samverkanskonferenser.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar landstingen för att befolkningen ska erbjudas en god vård. I detta ansvar ligger bland annat att hälso- och sjukvården har tillgång till de läkemedel, medicintekniska produkter och övrig sjukvårdsmateriel som behövs för det ändamålet. Hur landstingen genomför sina upphandlingar blir därför av stor betydelse.

Regeringen tillsatte hösten 2018 en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, och lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga långsiktigt bör utvecklas. I översynen ingår bl.a. att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel i dessa situationer. Utredningen ska presentera sina förslag senast den 31 december 2020.

Jag vill dock betona vikten av att landstingen och leverantören hanterar de problem som nu har uppkommit samt att de tillsammans med de myndigheter som har ansvar för tillsyn och krishantering analyserar orsakerna till problemen och hur man kan förhindra liknande situationer i framtiden.

Stockholm den 24 oktober 2019

Varje år vid denna tiden läser vi om stabsläge inom vården. Anledningen är brist på vårdplatser i kombination med att fler patienter söker vård på grund av covid-19, influens, RS-virus och vinterkräksjuka. Till detta kommer halkolyckorna pga helt vanligt vinterväder.

När nu Jakob Forssmed säger ”väldigt viktigt” så menar han naturligtvis att det är ”väldigt viktigt” att vi inte belastar vården som inte har kapacitet att klara av vanliga säsongsvariationer! Han bryr sig inte det minsta om att du eller jag eller tanterna eller farbröderna på institutionerna blir förkylda – bara vi inte belastar vården! Han hoppas innerligt att vaxet ska hålla oss ifrån vården.

Samtidigt vet han att många har tappat sitt eget immunförsvar pga de tidigare versionerna av vaxet. Han vet att det är ”väldigt viktigt” att de spär på med mer konstgjort immunförsvar. Han vill inte att politikerna ska ställas till svars för att de inte har utökat resurserna på sjukhusen trots att nya stabslägen uppstår varje år! Dessutom har de ju redan köpt in mängder av vax som bör användas före ”bäst-före-datum”. Det är alltså ”väldigt viktigt” för politikerna!

TILL DIG SOM TÄNKT SKAFFA KARL!

Information från Svenska Brukskarlsklubben

Ursprung: Den tama mannen har funnits som sällskap och bruksman till kvinnor så långt tillbaks i tiden som vi kan minnas. Användningsområdena har givetvis växlat, allt från jakt och jordbruk till dagens rena sällskaps- och avelskarlar.

När du bestämt dig för att skaffa karl vill vi ge dig lite tips och råd för att förenkla din vardag med mannen.

Det första du behöver tänka på är om du verkligen har tid med en karl. En karl är ingenting man lättvindligt kan lämna bort till vänner och bekanta. Ännu finns inga godkända pensionat i Sverige. Lyckligtvis är karlar idag accepterade i de flesta offentliga miljöer. Det är dock ej tillrådigt att ta med karlar överallt. Exempelvis boutiquer brukar framkalla nervositet och i vissa fall aggressioner. Det är inte ovanligt att man ser oroliga och gnällande karlar väntandes vid kassan.

Även om du anser dig ha tid över till både en och två och kanske tre karlar vill vi inte rekommendera mer än en. Ofta visar de oro och till och med svartsjuka om ”matte” bryr sig för mycket om andra karlar!

Kostnader: Det är givetvis något som man bör tänka på innan man skaffar karl. Att ha karl är inte billigt. En karl äter mycket och behöver kläder, bil mm. En duktig arbetskarl kan ofta själv tjäna ihop till sitt uppehälle. Har man en skicklig jägarkarl kan han bidra till hushållet med bland annat älgkött. På höstarna kan man till och med se hur karlar beger sig ut i flock för att jaga älg. Se till så att just din karl har tillstånd, dvs. licens, för detta annars bör man inte låta dem löpa omkring hur som helst i skog och mark. Om din karl saknar det rätta intresset för jakt kan du kanske istället träna honom till att bli en skicklig bär- och svampplockare.

Allmän skötsel: För att din karl ska få leva ett långt, friskt och lyckligt liv behöver han god mat, frisk luft, daglig motion och någon eller några aktiviteter som inspirerar honom. Tänk även på att hålla din karl vacker. Södermanlandsrasen är vanligen renlig av sig och sköter det mesta själv till exempel ansning av skägg och naglar. Tandvård och trimning av huvudhår bör man överlåta till en fackman.

OBS! All kupering är strängt förbjudet i Sverige, sådant kan till och med medföra rättsliga följder i vissa fall.

Från Facebookflödet

När det krisar tillsätter de en utredning

I april 2017 fick regeringen uppdraget att utreda och hitta åtgärder mot stabsläge på sjukhus efter en riksdagsmotion. Utredningen i sin helhet ska redovisas senast 30 september 2021! Det innebär att 4½ år behövs för att utreda.

En del av motionen – hämtad från regeringens websida:

”Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Riksdagen vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.”

I mitten av februari 2020 var det krisartat på Södersjukhuset i Stockholm. Sjukhuset gick upp i stabsläge. Patientsäkerheten var periodvis noll, där sjuka har fått vänta tolv timmar på att få en läkar-bedömning. Beslutet om att gå upp i stabsläge togs eftersom det rådde platsbrist på sjukhuset, bl a pga influensa, vinterkräksjuka och andra infektioner som gör att äldre kroniskt sjuka människor behöver söka akutvård.

Influensa, vinterkräksjuka, infektioner, äldre kroniskt sjuka … Det handlar inte om några nya situationer! Det återkommer ju varje år och har gjort så under hela min livstid. Varför är då sjukvården så dåligt förberedd? En orsak kan ju vara att en ökad folkmängd ska dela på samma resurser. En annan orsak kan vara dålig planering!

Sen kom ett virus till Sverige. Panik, panik, panik! En lång debattartikel och en pressträff den 6 juli 2020! Regeringen gav fyra myndigheter och länsstyrelserna uppdrag som syftade till att de skulle vara redo för en eventuell andra smittvåg till hösten.

Men vad hade då hänt med utredningen som tillsattes 2017? Nu läser jag om en helt ny reform som kanske ska vara införd 2027. Reformen som kallas ”God och nära vård” bygger på fyra hörnstenar:

 •  Vi ska inte tvingas åka till sjukhus, utan vården ska komma hem till oss. Hemsjukvården ska byggas ut.
 • Varje patient ska ha en fast vårdkontakt som intresserar sig för hela människan och inte för en åkomma i taget.
 • Vården ska vara mer fokuserad på vad patienten själv vill och behöver. Personcentrerat är begreppet för dagen som alla talar om.
 • Vården ska bli mer förebyggande, bland annat genom att vi blir bättre på att ta hand om oss själva i tid.

När sjukhusen blir överbelastade och saknar personal ska alltså välfärden trappas ner till hemsjukvård där patienterna vårdar sig själv! ”Vad patienten själv vill” kan ju innebära att den som skriker högst och mest får vård på sjukhus men vi andra får en klapp på huvudet och råden ät inte …, drick inte …, umgås inte …, res inte …, kräv inte ….! Helst ska vi ha vett att dö tidigt så att vi inte blir en belastning för samhället! Annars får våra anhöriga ta hand om oss eftersom vi knappast kan förvänta oss någon sjukvård i ordets rätta bemärkelse!

En fast vårdkontakt? Vi har hört det förut! Vi fick ju välja vårdcentral och läkare för många år sedan. Men när jag äntligen behövde vård så hade ju min läkare slutat på vårdcentralen för några år sedan och jag har sedan dess mött några hyrläkare som har stannat några månader.

I hälso- och sjukvårdslagen finns det nu inskrivet vad vi kan förvänta oss av primärvården: Den ska:

 • kunna hantera alla vanligt förekommande vårdbehov
 • se till att vården är lätt tillgänglig
 • tillhandahålla förebyggande insatser
 • samordna olika insatser för de som behöver det.

Varannan svensk lever i dag med en långvarig sjukdom. En fjärdedel lever dessutom med två eller fler sjukdomar samtidigt. Det som dödade oss för 30 år sedan överlever de flesta i dag.
Till det kommer demografin. På tio år kommer antalet 80-plussare att öka med 47 procent.
Det är bakgrunden till den stora förändring som just nu sker inom svensk sjukvård. Drivkraften handlar om att få samhällets resurser att räcka till.

– För den som lever med komplexa och kroniska tillstånd måste hela livet fungera. Då krävs det att vården möter upp på ett nytt sätt, säger reformens huvudarkitekt, läkaren och forskaren Anna Nergårdh som utrett frågan sedan 2017.

Blaha, blaha, blaha! 4½ år tog det att utreda det självklara! Fortfarande har de ingen lösning på personalbristen, resurser eller planering. Det känns mest som att de vill prata sig ur kriserna … eller … tillsätta en utredning!

Bildresultat för hemvårdsbidrag

Tidigare äldre inlägg

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

Kronisk levende

Lev idag, imorgen er idag igår.

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

پیشگام

نشریه سوسیال دمکرات های ایران

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

%d bloggare gillar detta: