Om Sveriges demografiska utveckling – Fjärde statsmakten 55 med Arne Weinz.

Docent Kyösti Tarvainen har skickat ett mail från Finland till Sveriges Riksdag där han informerar om att svenskarna är i minoritet i Sverige inom 40 år med nuvarande invandring. Han informerar också om att majoriteten av invandrarna till Sverige är muslimer medan det i till exempelvis Danmark är 1 av 20 invandrare som är muslim. Dessutom har Danmark bara en åttondel av Sveriges invandring. I detta program samtalar Mikael Willgert med entreprenören och författaren Arne Weinz om Sveriges demografiska utveckling. Arne har varit med flera gånger i Swebbtv och har skrivit boken Perfekt storm som skildrar ett muslimskt maktövertagande av Sverige år 2027. Han har fördjupat sig i islam och hur samhällen som har en stor invandring av muslimer förändras av detta. Weinz presenterar också statistik för demografin för Sverige och andra nordiska länder som är framtagen av den finske docent emeritus Kyöste Tarvainen från Aalto universitet i Helsingfors. Det visar sig att den demografiska utvecklingen i alla de granskade nordiska länderna pekar på att ursprungsbefolkningarnas relativa andel blir mindre och mindre. I Sverige är situationen mest påtaglig. I den prognos som Tarvainen gör om Sverige framkommer att svenskarna blir en minoritet kring år 2060. Vad som också framkommer är att Danmark genom politiska beslut har lyckats ändra trenden på den demografiska utvecklingen. Kyöste Tarvainen har skrivit ett brev till Sveriges alla riksdagsledamöter med uppmaning till besinning av den förda migrationspolitiken. I brevet bifogade han en rapport innehållande den statistik som visar hur svenskar går mot att bli en minoritet i sitt eget land. Arne Weinz tror inte att riksdagsledamöterna kommer visa särskilt stort intresse för denna rapport och dess oerhört allvarliga innehåll. Ett allvarligt faktum som påverkar den demografiska förändringen är inte bara invandringen, utan också nativiteten. I Tarvainens rapport kan man även utläsa att muslimska kvinnor i genomsnitt föder betydligt fler barn än vad nordiska kvinnor gör. Den numera avlidne forskaren Hans Rosling propagerade för att utomvästliga kvinnor föder allt färre barn när deras ekonomiska situation förbättrades, något som Arne Weinz anser inte går att utläsa i statistiken gällande för muslimska kvinnor. Arne Weinz ser en avsevärd skillnad mellan den europeiska invandringen som förekom under 1900-talet jämfört med den utomeuropeiska som nu pågått ett antal decennier. Han anser att islam inte är kompatibelt med västerländska samhällen. Den islamska läran handlar om erövring, vilket återkommande har visats genom historien. Även om det enligt Tarvainens prognos är ett tag kvar innan svenskarna blir en minoritet i landet som helhet, visar verkligheten i dag att enklaver med muslimsk dominans byggs upp i område efter område. Det är svårt att förstå den likgiltighet eller i bland till och med positivism som den förändrade demografin bemöts med i Sverige men också andra västliga länder. Arne Weinz ser hur det svenska samhället utsätts för allt mer attacker i syfte att bryta ner det enhetliga och stabila. Det är inte bara den muslimska invandringen utan även HBTQ-rörelsen, feminismen och nu senast den antivita ”Woke-rörelsen” där kommersiella storföretag är med i kritiken mot det traditionella västerländska samhällena. Arne berättar att Muslimska brödraskapet har uttryckt att Sverige är det lättaste målet att ta och att Sverige därför är ett strategiskt mål för att erövra Västeuropa. Vi kan räkna med att demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors jämlikhet och åsiktsfrihet kommer inte längre att kunna ses som självklarheter, om de lyckas. Vad som i grunden ligger bakom denna demografiska förändring kan spekuleras i. Det är knappast endast en orsak eller agenda som är gällande, snarare en rad olika drivkrafter. De multinationella företagen önskar överstatlighet och fogliga konsumenter och driver på för sådan utveckling. I Sverige som inte haft krig på 200 år har i stället många människor invaggats i trygghet och ser därför inte faran med denna utveckling av att den egna etniciteten går mot minoritetsstatus.

Om Coronas oväntade följder – Fjärde statsmakten nr 54 med läkare och ekonom Peter Abelin.

I programmet om Corona deltar läkaren och analytikern Peter Abelin för att diskutera olika märkliga omständigheter kopplade till viruset. Vi diskuterar även följderna av pandemin och vilka vinster som har utfallit för olika aktörer. Vi går igenom statistik för pandemin och konstaterar att Sveriges dödstal är anmärkningsvärda och något högre än USAs. Sverige stängde inte gränserna och införde inte kontroller initialt mot länder med mycket smitta som Iran och Italien vilket bidrog till att snabbt sprida smittan. Smittan och dödstalen har varit påtagligt förhöjd i utanförskapsområden vilket också gav höga smittotal på äldreboenden genom personer som arbetar där. Vi diskuterar några märkliga egenskaper hos smittan. Dels att den smittar i kluster, dvs vissa grupper av människor och dels att den smittar kraftigt genom de s.k. ”supersmittarna”. Peter refererar till en engelsk studie som bekräftar att det finns oförklarade smittovägar. Forskaren liknar dessa vid ”mörk materia” som man inte kan iaktta annat än genom följdverkningarna. Det verkar också finnas människor som inte blir smittade trots att de inte har antikroppar vilket skulle kunna förklaras av immunitet från tidigare sjukdomar. Detta kanske kan innebära att vi kommer närmare en flockimmunitet. En annan delförklaring kan också vara att svenskar naturligt håller större avstånd. Peter tror inte på de spekulationer som innebär att viruset skulle ha spridits avsiktligt. Framförallt kan han inte se någon vinst för någon. Vi går därför över till att lista de effekter som skulle kunna vara till fördel för någon part. EFFEKTER AV CORONA Smittan har gjort befolkningar i många länder mer följsamma. Hong Kong-upproret har stoppats, även andra uppror som Gula Västarna har dämpats eller stoppats. I Sverige har regeringens stöd ökat kraftigt. Börsen föll kraftigt och gav möjlighet att köpa bolag med stor rabatt. Dock föll inte Shanghaibörsen nämnvärt under coronakrisen. Det ser inte ut att ha skett någon större uppköpsvåg i väst, från Kina. De enorma stödpaketen har gjort att börserna har hämtat sig. Stödpaketen ger vissa bolag möjlighet att överleva medan särskilt små bolag har gått omkull. Vissa medier och vissa artister har fått hundratals miljoner i extra bidrag vilket gett möjlighet att styra det fortsatta utbudet. En annan effekt var att regeringen började uppträda som nationalister med svenska flaggor. De stängda gränserna stärker den nationella strömningen, tror Peter. I Sverige har attityden till invandring och asyl blivit ännu mer negativ. 16% sa i den senaste undersökningen att de ville stoppa asylmottagandet. 65% av de tillfrågade i Sverige anser att invandringen är för stor, vilket innebär en fortsatt ökning. I Danmark jobbar man aktivt för att öka återvandringen. Vi diskuterar vad detta skulle ge för ekonomiska konsekvenser om det verkligen sker. Peter tror inte att BNP skulle påverkas avsevärt, däremot skulle andra saker genomföras i samhället istället. Det är svårt att säga vad som skulle hända på bostadsmarknaden. Redan förra året talade man mycket om att ”hemester” skulle vara nödvändigt men då hänvisade man till klimatet. Nu gäller samma sak med hänvisning till Corona. En ytterligare effekt av Corona är att övervakningen har ökat. Detta sker med olika typer av appar som håller koll på var personers mobiltelefon befinner sig. Även projekt för globala personnummer och pandemipass har fått vind i seglen Det gigantiska stödpaketet som EU planerar nu innebär att vi blir ännu mer fast i EU eftersom vi sannolikt skulle behöva betala vår andel av stödet vid ett utträde. Man hävdar i en artikel i DI att stödpaketet krävs för att ”rädda Euron”. Då uppstår frågan om det finns risk att Euron havererar och om räddningspaketet inte alls handlar om Corona. Enligt en artikel i Forbes ökade 600 dollarmiljardärer i USA sin förmögenhet med 434 miljarder dollar under coronakrisen. En ytterligare effekt av coronapandemin är att den har fungerat som en övning inför ett ännu värre virus som kan komma. Mads Palsvig har påpekat att FN planerar en övning inför ett dödligt virus redan i höst. Hösten 2019, strax innan coronapandemin, genomfördes en övning inför en pandemi tillsammans med World Economic Forum under namnet Event 201. Skulle vi få en dödlig pandemi tror Peter att livsmedelsförsörjningen blir ett av de största problemen.

Politikerna behöver något att skrämmas med – Swebbtv Vetenskap nr 4 om klimatet med Staffan Mörner.

I Swebbtv vetenskap nr 4 får vi träffa Staffan Mörner som berättar om klimatforskningen. Han har skrivit boken Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? Där beskriver han pedagogiskt vad som händer med klimatet och hur vetenskap om klimatet används för propaganda. Boken finns att köpa på https://www.klimatkarusellen.se/ Staffan berättar att han som lärare i filosofi och svenska fått många frågor och funderingar kring det som har kommit att kallas klimathotet. Han har känt att det funnits mycket oro och rädsla för katastrofer och en förstörd värld. Hot om olika klimatlarm har funnits i flera decennier berättar Mörner. Innan rädslan för uppvärmning var det stor oro för att en ny istid var i antågande. Mörner som själv har fyra barn kände att det var viktigt att utreda frågan om det finns ett hot mot oss på grund av klimatförändringar eller inte. I samtalet visar Staffan Mörner en del diagram som också finns i boken. Syftet är att visa hur forskning som egentligen är korrekt ändå många gånger används på ett rent bedrägligt vis av de människor och organisationer som vill skapa en bild av att det finns ett klimathot. Det visar sig att systematiska arbetsmetoder används för att vilseleda. Många gånger använder man diagram som kortats ner i tids-axeln för att den trend man vill visa skall bli framträdande genom att man bara tar med en del. Hade hela tidsperioden varit med framkommer en helt annan verklighet. Det gäller för volymen av is på Grönland, mängden svåra stormar i USA, glaciärers utbredningar, etc. Det man vill visa är att människan genom förbränning av fossilt bränsle ökar mängden koldioxid i atmosfären och att detta i sin tur leder till farliga förändringar av jordens klimat. Om människan påverkar klimatet går det också att skapa politik kring detta. I boken som Mörner författat har han haft för avsikt att beskriva vetenskap och fakta som helt enkelt redovisas med diagram och liknande. Han säger att det är ca 95% av boken som upptas av sådant. Därutöver går han in på frågan varför detta sker. Varför inte klimatets naturliga variationer som alltid fortgått diskuteras. Han vill inte bli politisk i sitt resonemang men anser att politiker generellt vill ha något att skrämmas med för att få medborgarna att foga sig efter politiska beslut. Med hjälp av hotet från klimatet kan olika klimatskatter införas och motiveras vara absolut nödvändiga. I regi av FN:s klimatpanel IPCC sker forskning på klimatet. Mycket av den forskning som bedrivs är helt korrekt och utförs av forskare med helt ärliga uppsåt. IPCC publicerar emellanåt rapporter där denna forsknings åskådliggörs. Därefter sker dock märkligheter; man publicerar också någonting som benämns Sammanfattning för beslutsfattare. Flera forskare har vittnat om att innehållet i denna många gånger är direkt felaktigt och inte går att sammanfatta på det sättet från de ursprungliga rapporterna. Sammanfattningarna som inte heller är skrivna av klimatforskare utgör sedan ett underlag för beslutsfattare att fatta tvivelaktiga beslut som också underlättas genom medias bristande granskning. I samband med Coronapandemin har mängden koldioxid som släppts ut på grund av mänsklig aktivitet minskat avsevärt. Detta har dock inte kunnat utläsas genom de oerhört noggranna analysinstrument som används. De som anser att klimatet är hotat har motiverat detta med en tröghet i klimatsystemet så att detta inte kan ses än. Paradoxalt nog kan man tydligt se årstidsvariationerna i de diagram som visar mängden koldioxid i atmosfären. Visserligen visar dessa diagram också en faktisk trend av ökande koldioxid men den trenden har startat långt innan människan storskaligt började släppa ut den. Mörner är helt övertygad om att denna trend av ökande koldioxid är en helt naturlig förändring som sker på jorden med eller utan människans hjälp. När det gäller havsnivån så låter det från officiellt håll som att städer kommer att dränkas. I själva verket förklarar Mörner att det ser helt olika ut på olika delar av jorden. På vissa stället sker en landsänkning så som i New York, medan det i Stockholm sker en landhöjning. I båda fallen har det inte med någon nutida avsmältning av is att göra, utan är olika sätt som jorden kompenserar sig från den senaste istiden. Den officiella doktrinen att en klimatkris förestår är i alla fall den som gäller för politiker och beslutsfattare. Därför kan vi räkna med att få betala allt högre skatter och avgifter då det skall byggas murar mot vattnet i det landhöjningsdrabbade Sverige. Avslutningsvis ställer vi den retoriska frågan hur de svenska politikerna skulle kunna få in närmare 100 miljarder kronor om året i energi- och koldioxidskatter om folket skulle tappa oron för klimatfrågan.

Tidigare äldre inlägg

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Nytt liv

Här kommer jag att skriva om dagliga betraktelser sett utifrån min horisont att se på världen. Skriver gärna om allt mellan himmel och jord.

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

%d bloggare gillar detta: