Den nya normen i pandemins spår heter angiveri!

När jag var liten och blev ovän med någon eller några så sa jag: ”Akta er! Min pappa är flygare! Han kan bomba er!” Nej! Han var inte flygare – bara flygmekaniker – men det ingav en del makt. Andra barn drog till med: ”Jag ska skvallra för min storebror” eller ”Jag ska skvallra för fröken”. Alla yttrade vi de här orden för att vinna striden och få makt.

En del människor fortsätter med de här hoten om angiveri hela livet. Vi läste om det bl a i George Orwells bok ”1984” och P D James bok ”Människors barn” och P C Jersilds ”Efter floden”. Men det förekommer även i verkliga livet. Nu har angiveriet börjat ta fart igen pga pandemin!

”För ett antal år sedan hände det sig, att en ung pojke i staden Leipzig i gamla DDR skrev en liten uppsats i sin skola. Gossen var mycket tekniskt intresserad och valde därför att behandla ett ämne, som var honom mycket kärt, nämligen bilar.

Hans uppsats kom, visade det sig efteråt, att innehålla politiskt sprängstoff. Han riktade nämligen en svidande kritik mot det östtyska bilmärket Trabant, östtyskarnas folkbil. För en ny Trabant fick man vid den tiden betala ett pris på över 20 000 Mark. Det är, skrev pojken, ”rent oförskämt, att begära ett sådant överpris för en så dålig, primitiv och ful bil”. Han tillade, att även den minsta och enklaste modellen av det västtyska bilmärket Volkswagen, den lilla Polo, var både vackrare och komfortablare än något av bilmärkena från östblocket.

När elevens magister läste dessa ord, insåg han strax att det rörde sig om statsfientlig verksamhet och överlämnade därför pojkens uppsats till skolans rektor. Denne tog, skolchef som han var, sitt samhällsansvar och översände uppsatsen till säkerhetspolisen STASI, (ordet är en förkortning av tyskans Staatssicherheit) för granskning.

Därmed blev uppsatsen ett polisärende. Pojken och hans föräldrar sattes under bevakning och kallades till förhör. Föräldrarna begärde förgäves att få uppsatsen tillbaka. Allt dokumenterades noggrant. Kring den äreröriga skoluppsatsen bildades på så sätt en ganska omfattande akt, som inordnades i säkerhetspolisens arkiv i Leipzig.

Den lilla skoluppsatsen finns idag att beskåda i en permanent utställning i ”Runde Ecke” i Leipzig. Platsen är bekant för alla invånare i staden. ”Runde Ecke” – runda hörnet – var nämligen det folkliga namnet på STASI:s lokala huvudkvarter, döpt efter kvarterets huvudingång i det ena rundade hörnet.” läser jag.

Under  nazitiden var det vanligt med angiveri:

”Andra gjorde det av fri vilja. Plikttrogna och ideologiskt övertygade nazianhängare trodde att angiveri av misstänkta regimfiender skulle öka välståndet bland alla tyskar. Moraliska aspekter undantrycktes eller åsidosattes – det finns exempel på bröder, systrar och äkta makar som angavs av anhöriga för att ha uttalat sig negativt om ”Der Führer”.

Men oftare var angiveriet ett uttryck för girighet och egen vinning, där de exakta motiven är svåra att precisera. Det kunde exempelvis handla om social konkurrens och avundsjuka, personliga hämndaktioner och ren illvilja mot andra människor, särskilt mot ”icke-arier”.

De kvinnliga angivarna skilde sig ofta från de manliga; de rörde sig på andra arenor. Kvinnorna var i större utsträckning en del av det civila samhället – de tillbringade mycket tid i tvättstugan, skyddsrummet, trapphuset, affären och ute på gatan, där regimfientliga uttalanden kunde fångas upp och märkliga beteenden iakttas.

Kvinnornas betydelse ökade ytterligare när kriget krävde allt fler män till fronten, och de fick överta männens positioner i lokalsamhället.”

I dagens Sverige har vissa grupper satt i system att ange dem som har ”fel” åsikter. Vi ser massanmälningar på Facebook. En del människor letar systematiskt för att hitta något att anmäla. Anmälningar till arbetsgivare och fackförbund om ”olämpliga yttrande”. Anmälningar om påstådda sexuella  eller sexistiska trakasserier. Det anmälda behöver inte ha hänt nu! Det kan ha hänt för ett år sedan eller kanske 30 år sedan. Man (eller kvinna) letar efter något att anmäla. Allt för att konkurrera ut och eliminera motståndare och för att själv få mer makt och kanske kunna klättra ett steg högre i karriärstegen.

De som anger andra människor anser oftast att de är demokratiska, har ”rätt” värdegrund och ”rätt” människosyn. De talar ofta om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Men vilket värde anser de att den har som de felaktigt angiver – den som de offrar för att själv vinna godhetspoäng?

Nu har vi kommit in i en helt ny fas då det gäller angiveri. Idag hittade jag detta i mitt flöde:

Nu ska alltså kommuner och olika organisationer ange de näringsidkare som inte följer den nya pandemilagen! Konkurrenter kan ju på så sätt ange varandra och det blir svårt att bevisa om någon har haft en eller två personer för mycket i sina lokaler.

Sen läser jag om att personalen inom äldreomsorgen i Stockholm idag har fått förhandsinformation om att det införs tvångsvaccinering för vårdanställda – eftersom den som vägrar kommer att avskedas. Kravet på vaccinering mot Covid-19 gäller för all vårdpersonal inom all äldreomsorg. Kravet ställs även på läkare. Ja, det handlar om frivillig vaccinering eftersom den som tvivlar fortfarande kan vägra utan det leder till en påtvingad vaccinering, men i praktiken innebär detta att ”frivilligheten” är villkorad eftersom vägran påföljs av en omedelbar bestraffning. Den som vägrar kan ju inte ha kvar sin anställning. De som är gravida eller planerar att bli det eller har kraftig allergi behöver dock inte vaccinera sig

En anställd säger att chefer inom äldrevården uppmanar sina anställda att ange om någon i personalen visar tecken på att ha negativa föreställningar om vacciner. Det kan föranleda att den personen sedan inte kan hävda att denne planerar att bli gravid som anledning att avstå från vaccinering. Läs hela artikeln här.

Det är detta som är den nya normen i pandemins tecken! Ange någon som bryter mot pandemilagen! Ange den som talar negativt om vaccin! Vad blir nästa steg? Ange någon som talar illa om regeringen?

Vart är vi på väg? Hör orden demokrati och angiveri ihop? Ska vi ha ett samhälle där alla tittar sig över axeln och undrar: ”Är det jag som blir angiven nästa gång? För vad?”

Vad önskar jag av det nya året 2021?

Under årets sista dagar vill vi gärna göra en summering av det gamla året och framföra önskemål om det nya. Det senaste året har varit helt olikt alla andra år som jag har levat. Alla har drabbats mer eller mindre av pandemin. Men några borde kanske önska sig glasögon eftersom de har svårt att se vad som kommer.

Den 24 februari 2020 berättade jag om stabsläget – brist på planering och fördelning av resurser:

Hela veckan har varit krisartad på Södersjukhuset i Stockholm som nu gått upp i stabsläge. Patientsäkerheten har periodvis varit noll, där sjuka har fått vänta tolv timmar på att få en läkarbedömning. Beslutet om att gå upp i stabsläge togs eftersom det råder platsbrist på sjukhuset, bl a pga influensa, vinterkräksjuka och andra infektioner som gör att äldre kroniskt sjuka människor behöver söka akutvård.

Influensa, vinterkräksjuka, infektioner, äldre kroniskt sjuka … Det handlar inte om några nya situationer! Det återkommer ju varje år och har gjort så under hela min livstid. Varför är då sjukvården så dåligt förberedd? En orsak kan ju vara att en ökad folkmängd ska dela på samma resurser. En annan kan vara dålig planering!

—-

I april 2017 fick regeringen uppdraget att utreda och hitta åtgärder mot stabsläge på sjukhus. Utredningen i sin helhet ska redovisas senast 30 september 2021!

De visste alltså om bristerna inom vården långt före pandemin!

Den 26 mars skrev jag:

Vi går in på dag tolv i Spaniens larmsituation, med hela landet i praktiken i karantän. Fortfarande ökar både antalet smittade och avlidna för varje dag. Hela Spanien håller andan i väntan på att kurvan förhoppningsvis när som helst visar en tendens till att plana ut. Och under tiden ser det ut som att coronapandemin till slut även nått Sverige.

Coronaviruset Covid-19 är utan tvekan extremt smittsamt. Men det förefaller som om det finns något annat också som sprids lika mycket och det är de olika ländernas närsynthet. I stort sett alla har begått precis samma misstag, när de trott att det som pågick på andra platser absolut inte kunde hända här. När åtgärder slutligen vidtagits har det skett både improviserat och på tok för sent.

Den 24 mars skrev jag om Informationsbrist, okunskap, klansamhälle, integrationsbrist … 6 av 15 var somalier! Det har ända sedan pandemin tog sin början varit väl känt, att områden som Tensta, Kista, Spånga och Rinkeby – det vill säga orter med hög invandrartäthet – varit väsentligt hårdare drabbade än andra områden. På en del av dessa orter har smittspridningen varit åtminstone tre gånger större än för hela Stockholms-regionen. Men … i början av december blev Anders Tegnell tvungen att pudla efter att han hade yttrat att ”invandrare varit väldigt drivande då det gällde pandemin.

Omkring den 20 mars bröt kriget ut mot oss boomers, i medierna och på nätet – vi som vägrar att räta in oss i leden. Ja vi har blev boomare eller boomer, vi som föddes mellan 1946 och 1964. De yngre betraktar oss som bakåtsträvare. ”Vad är det för fel på dem? Förstår de inte att de är gamla och att vi vill deras bästa? Tror de att de är osårbara?”

Nej, det var inget fel på oss! Vi känner oss inte gamla. Våra hjärnor fungerar lika bra eller dåligt som de gjorde när vi var yngre. Vi är friskare, motionerar, äter bra mat och tänker på vår hälsa. Vi har intressen – andra intressen än ankorna i stadsparken, barnbarnen och korsord. Många av oss följer vad som händer i världen och är politiskt intresserade och engagerade.

Men pandemin blev deras vapen att tala om för svenska pensionärer att de skall ska stanna hemma medan yngre människor ska gå på restauranger och ”stödäta”. Yngre människor ska gå till jobbet som vanligt. Yngre personer är tydligen osårbara.

Varför är yngre generationer så rädda för oss boomers? Kan det bero på att de inser att de inte besitter de kunskaper som vi har? Vill de själv vara experter?

Så har livet fortsatt hela året med pandemin.. I Sverige har politikerna blundat eller kanske varit närsynta. De har valt att göra olika regler för olika människor och i olika sammanhang. Ofta har de varit så sena på bollen att den redan varit i mål när de har försökt fånga den. Därför är det många som inte har brytt sig om reglerna. Min son som bor i Göteborg skrev: ”Vadå regler? Vi har inga regler!”

Själv har jag befunnit i Spanien under hela pandemin. Här har det tagits snabba beslut – bra eller dåliga. Här har gjorts kraftansamlingar och alla har gjort sitt bästa. Samma regler har gällt för alla. Lockdown, tvättsprit, munskydd, plasthandskar och avstånd har varit vår vardag. Nu är det munskydd, avstånd oh utegångsförbud om nätterna som gäller – men på dagtid får vi röra oss i vår region nu! Det har varit stränga regler – böter om man ryter mot dem (1 000 kr för den som inte använder munskydd).

Jag blir full av skratt när jag läser och hör om röran med regler som ändras hela tiden i Sverige. Regler som gäller olika beroende på om man är minister eller ej. Nu ska var och en själv avgöra om de behöver munskydd eller ej – men inte om mornar eller kvällar. Grundskoleelever smittar inte men gymnasieelever smittar (även om båda tillhör samma familj! Jag blir snurrig bara jag tänker på det!

Under tiden har regeringen snabbt förberett för en ny pandemilagstiftning. Vad var det för fel på den gamla?Om inte regeringen klarade av att se när pandemin kom, hur snabbt den utvecklade sig och vågade vidta åtgärder som gäller alla så undrar jag vilken skillnad en ny lagstiftning gör! De kommer att vara lika senfärdiga med den!

Däremot har de ju ondgjort sig över fria medier, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Fria medier har stängts ned, sociala medier har censurerats och människor har blivit åtalade för hets mot folkgrupp. Ivrigt påhejade av regeringen som har gett google bra elavtal till sin elintensiva verksamhet – samtidigt som de gav förhållningsorder om att allt olämpligt ska tas bort omgående. Näthatsgranskaren har fått bidrag från staten för sin verksamhet. När vi pratar med Sverige får vi ofta berättelser om hur illa landet styrs!

Ett annorlunda år! Jag och sambon har haft det bra trots restriktioner! Jag ser oron i Sverige. Allt ska väl lugna ner sig innan vi kommer hem i vår. Hoppas att svenskarna får ett bättre år 2021! Hoppas att landet kommer att styras på ett bättre sätt!

Gott Nytt År 2021 - Photos | Facebook

Har globaliseringen slagit knut på sig själv?

Globaliseringen är en sedan länge pågående process som innebär att världens länder knyts samman. Avstånden mellan platser och kulturer minskar när rörligheten ökar. Man brukar tala om en politisk, kulturell och ekonomisk utveckling på global nivå. Makt förskjuts till över- och mellanstatliga organ (till exempel EU), värderingar korsar kulturella gränser genom utökade sociala nätverk och de nationella ekonomierna tvingas samman.

Ovanstående läste jag här. Men resten är mina egna funderingar.

En förutsättning för fortsättning av globalisering är enligt ovanstående rörlighet. Men vad händer då i dessa pandemitider? Regering efter regering uppmanar sin befolkning att stanna hemma, att hålla avstånd, att bara träffa sina närmaste (och knappt dem heller – iallafall inte sina närstående på äldreboende). Befolkningen ska inte shoppa, resa vare sig inom eller utom landet, gå på krogen, besöka kultur- och idrottsarrangemang eller möten.

Under tiden uppstår arbetslöshet och konkurser. Människor som skulle utgöra deras köpkraft får mindre i plånboken och kan inte konsumera. Skatteintäkter minskar. Nationella utgifter ökar och utrymmet för att stödja global ekonomi minskar.

Pandemin sätter verkligen käppar i hjulen för rörlighet, ekonomiska och kulturella utbyten. Det är väl därför som den globala makteliten kämpar med att finna ett vaccin som de kan tvinga i oss alla? De vill ju ha igång rörligheten och konsumtionen igen så att de kan fortsätta att tjäna pengar på oss. De vill hitta ännu fler sätt att tjäna pengar.

Under rådande virussituation har de utnyttjat oss alla med att sälja skyddsutrustning, handsprit, handskar, antibiotika mm som aldrig förr. De har satt skräck i en stor del av befolkningen och världens politiker och försökt att piska oss till att känna tillit till dem och deras lösningar på världens problem. De har köpt upp medier som kan vidarebefordra deras propaganda och strypa alla alternativa nyheter. De talar dagligen om för oss vad vi ska tro på eller inte tro på. Enkla lösningar som vitaminer och näringsämnen förkastar de!

En av deras lösningar blir nu att sälja vaccin som det enda saliggörande och en annan är att lösa det stora klimathotet. Hela klimatfrågan har ju drivits av globala mångmiljardärer! Till sin hjälp har de tagit klimataktivisterna. De har skapat ett behov av klimatsmarta lösningar som de kan tjäna pengar på.

Men klimataktivisterna vill ju motverka allt som globalisterna står för. Klimataktivisterna vill ju inte att vi ska vara rörliga! Vi ska inte flyga, vi ska införa cirkulär ekonomi, vi ska äta närodlat och vi ska dra ner på vår standard! De gillar inte vare sig tillväxt eller kapitalism. Helst ska vi gå med hacka och spade och odla våra egna grönsaker, inte äta kött och leva i ett luftslott.

Om globalisterna vill få fart på det globala kapitalistiska hjulet igen så måste de göra sig av med klimataktivisterna som har fått alltför stor makt. Men då måste de ju erkänna att det är de själv som har hittat på klimathotet! De måste erkänna att allt handlar om deras egenintresse och girighet! Kommer de att göra det?

Antagligen kommer de att dra ut på pandemin och hoppas på att klimataktivisterna kroknar under tiden. De kommer under tiden att leta efter nya områden som kan ge dem makt över resten av befolkningen och som kan göra dem ännu rikare!

Slå knut på sig själv En utmaning för hjärnan! Bubbelorm Hemlig förvaring

Tidigare äldre inlägg

Hem | Autismens Ansikten

Mitt liv som autistisk

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

Madonnans

En kvinna i huvudstaden och Livet :)

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense Catholicism - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Emil Boëthius

Don´t be evil..."there's a fish in the percolator."

Hampus Andersson

Hampus Andersson

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

My name is Lena

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Busiga mor

My Home My Place My Life My Story

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

%d bloggare gillar detta: