Jag kommer inte att rösta för förlängd pandemilag eller vaccinpass

I går kväll meddelade jag den moderata riksdagsgruppen att jag vid dagens votering inte kommer att stödja förslaget på att förlänga den så kallade ”pandemilagen”, alltså den lag som ger regeringen rätt att ta beslut om restriktioner mm som annars borde tagits genom riksdagsbeslut. Jag kommer inte heller att stödja förslaget om utökad användning av vaccinpass.

Pandemilagen har alltså gällt i snart två år, och jag anser som jag skrivit tidigare att det är hög tid att återföra makten över dessa frågor till riksdagen. Min tre huvudargument är dessa:

1. Restriktionerna är, som exempelvis JK påpekar i sitt remissvar, sådant som berör frågor om grundlagsskyddade rättigheter, både enligt svensk grundlag (Regeringsformen) och Europakonventionen. Enligt grundlagen får sådana rättigheter undantagsvis i vissa fall begränsas, men det ska då ske genom lag, dvs beslutas i riksdagen. Att runda dessa bestämmelser genom att ge regeringen något slags ”ramlag” som ger dem omfattande mandat tycker jag inte ligger i linje med grundlagen och tankarna bakom denna. Det kunde vara rimligt under en kort tid i ett akut läge, men nu har lagen snart gällt i två år och det är redan för länge. När det gäller grundlagsfrågor bör man hellre ha lite extra marginal än tänja gränserna maximalt.

2. När pandemilagen beslutades villkorade riksdagen det med att större frågor som regeringen tog enligt denna lag skulle underställas riksdagen i närtid. Detta har inte skett en enda gång under dessa snart två år. Regeringen verkar mena att man i stället kommit överens i förväg om gränserna genom samtal med vissa utskott, men jag tycker inte det räcker. Hela riksdagen måste få debattera och vara med och ta beslut om dessa frågor i efterhand så som det var tänkt. Det är enda garantin för en demokratisk debatt och transparens kring besluten.

3. Regeringen har den senaste veckan fått hård och mycket berättigad kritik för att man försvårar coronakommissionens arbete genom att inte lämna ut det material som kommissionen behöver för att granska regeringens hantering av pandemin. Om riksdagen ger regeringen ett ovanligt starkt och tillfälligt mandat av riksdagen att hantera pandemin är full öppenhet i efterhand gentemot granskningskommissionen det minsta man kan begära. Regeringen visar att man inte förtjänar en fortsatt pandemilag, och deras beteende bekräftar att det är hög tid att besluten i framtiden hanteras av riksdagen så att de blir transparanta för allmänheten.

Alla riksdagspartier har motionerat på regeringens proposition om förlängd pandemilag, och i riksdagen har det sedan skett ett antal förhandlingar och diskussioner mellan partierna. Det finns nu majoritet för att begränsa den nya pandemilagen till två månader i stället för fyra. Detta är ett litet steg framåt, men enligt min åsikt fortfarande alldeles för länge. Liberalerna säger nej till förlängning, och det är en linje jag gärna hade uttryckt stöd för – om det nu inte var för att man i samma reservation också talar om att man vill ha utökad användning av vaccinpass. Sverigedemokraterna för en seriös diskussion i sin reservation och pekar på problemen kopplat till grundlagen, men även de står bakom en förlängning av pandemilagen. De vill även att vaccinationsbevis ersätts med covidpass (alltså vaccination, negativt test eller bevis på antikroppar efter tidigare infektion). Det är också ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för min del. Övriga sex partier står bakom en förlängning med två månader.

Detta gör att jag inte ser något alternativ att rösta på. Ingen säger blankt nej till förlängd pandemilag. Jag är personligen något förbluffad över att partierna (möjligen med undantag för L) efter de senaste händelserna fortsatt verkar ha förtroende för regeringens fortsatta hantering av pandemin. Jag kommer i detta läge att avstå vid de voteringar som gäller förlängning av pandemilagen. Vilka punkter det blir votering om vet vi inte förrän efter dagens debatt, det beror på vilka reservationer partierna yrkar på.

När det gäller det moderata förslaget att ge regeringen i uppdrag att öppna för en bredare användning av vaccinpass, i stället för bredare restriktioner, säger övriga partier nej och menar att regeringen redan har förberett för detta om det skulle bli aktuellt. Det betyder att det moderata förslaget faller. För min del blir det återigen ett val mellan två omöjliga alternativ, eftersom jag säger blankt nej till all användning av vaccinpass inom landet, och båda alternativen öppnar för detta. Att inte något av de åtta riksdagspartierna tydligt säger nej till införande av vaccinpass förvånar mig.

Min kritiska inställning till vaccinpass är väl kända. Jag skiljer på frågan om vaccin och vaccinpass. Att vara emot vaccinpass innebär inte att vara emot vaccin. Mitt motstånd mot vaccinpass handlar både om principer och rena sakskäl. Rent principiellt anser jag det är fel att dela upp friska människor efter medicinsk status. Det är också fel att staten utövar påtryckningar (vissa kallar det rent av utpressning) mot människor bara för att de åberopar sina grundlagsskyddade rättigheter att säga ja eller nej till vaccin. Man har sin fulla rätt att tycka att människor gör fel val, men om man inte gillar grundlagen får man diskutera förändringar av den, inte straffa människor genom begränsade rättigheter för att de åberopar grundlagen. I sak vet vi nu också att vaccinerade och ovaccinerade smittar och smittas lika mycket (i vart fall när det gäller omikron), och vi vet samtidigt att väldigt få blir allvarligt sjuka av omikron – oavsett vaccinationsstatus. Covidpatienterna utgör en liten minoritet på IVA och inom den övriga vården ligger det fler inne för säsongsinfluensa än covid. Det betyder att det inte heller finns några sakliga skäl till vaccinbevis – vare sig för att motverka smitta eller motverka överbelastning i vården.

Alla partier håller öppet för olika typer av vaccinpass eller covidpass inom landet. För att markera mitt motstånd mot vaccinpass ser jag därför ingen annan möjlighet än att avstå även i denna fråga.

Den som nu instinktivt säger att det är ”fegt att rösta gult” får gärna tala om vilket alternativ jag ska rösta på när jag säger nej till fortsatt pandemilag och nej till vaccinpass. Ibland är det bara den gula knappen som återstår. Och med min röstförklaring här blir det tydligt för var och en varför jag avstår. Helt kort är min huvudmotivering att om inte jag som både jurist och riksdagsledamot försvarar tankarna bakom Sveriges grundlag och grundläggande principer för mänskliga fri och rättigheter för friska människor, vem ska då göra det?

Ett frågetecken kvarstår dock. Det är inte ens är säkert att jag får möjlighet att rösta – vi har nu återigen en mycket decimerad riksdag där bara en mindre del av ledamöterna kommer att delta vid voteringen. Det hade såklart varit ett värde i om alla deltagit vid just denna votering, med tanke på att den rör så grundläggande och uppmärksammade frågor, men läget är som det är och jag har full förståelse för gruppledarnas överenskommelse om att minska antalet tjänstgörande ledamöter. Jag hoppas delta vid voteringen för att visa alla de många moderater runt om i landet som har hört av sig till mig och delar min kritik mot vaccinpassen att de också har en röst i riksdagen. För det fall jag inte blir en av dem som röstar vet i vart fall alla nu vilket besked jag gav den moderata riksdagsgruppen igår.

Jan Ericson (Ubbhult)

Moderaterna vill tillfälligt slopa elskatten

Bildresultat för jan ericson ubbhult

Jag har tidigare flera gånger påpekat att stigande drivmedelspriser och elpriser ökar statens skatteintäkter dramatiskt, framförallt genom att 25% moms läggs på priset. Statskassan är den stora vinnaren när hushållen får betala mer för bensin, diesel och el. Jag har också påpekat att sänkt skatt på el och drivmedel därför inte behöver finansieras i statskassan – det är helt enkelt extrapengar staten får in som man inte budgeterat med. Det rimliga vore att dessa extrapengar går tillbaka till svenska folket.

Vi har diskuterat denna fråga en tid internt i moderaterna, och jag har varit en av dem som fört fram tanken om en tillfällig skattesänkning för att motverka de höga elpriserna (bensinskattesänkningen har vi redan tidigare tagit beslut om). Detta har gjorts i andra länder och bör kunna göras även i Sverige eftersom svenska hushåll just nu pressas av historiskt höga elpriser.

I dag föreslår Moderaterna att elskatten tillfälligt slopas under januari och februari 2022, vilket betyder ca 1.500-2.000 kronor i månaden.

Nedan från pressmeddelandet:

”Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion – såsom kärnkraft – har avvecklats. Det ger höga pristoppar. Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året.

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll. Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Det betyder att hushållen betalar mer i skatt när elen blir dyrare, och att statens intäkter ökar när elpriset stiger. Under den senaste tiden har ökningen av skatteintäkterna varit betydande, givet prisutvecklingen på el.

Det är inte rimligt att staten ska tjäna på att elpriserna skenar. Skulle de höga priserna bestå under vintern motsvarar det ökade momsintäkter på hela 7 miljarder kronor. Dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. Moderaterna föreslår därför att skatten på el tillfälligt slopas under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1 500-2 000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Det här är en åtgärd som gör skillnad på kort sikt. Men på längre sikt behöver Sveriges energipolitik läggas om för att säkra en stabil och fossilfri elproduktion.”

Jan Ericson i Ubbhult

Viktigast i kris är att samla landet och värna grundläggande rättigheter

Image result for jan ericson ubbhult poliyiker

Som politiker ser jag som min uppgift att motverka splittring och hålla samman landet under en kris, exempelvis den pandemi vi genomlevt under snart två år. Just nu går tyvärr utvecklingen i en helt annan riktning. Jag är djupt bekymrad över vart vårt land är på väg. Diskussionerna om för eller mot vaccin och för eller mot vaccinpass sliter just nu sönder vårt land, och tonen i både sociala medier, tidningarnas debattsidor och i fikarummen på våra arbetsplatser är stundtals mycket hård och oresonlig. Följderna av detta är svåra att överblicka, men jag tror det kommer ta lång tid att läka såren.

En samhällskris möter vi gemensamt. Inte uppdelade i två läger. Inte polariserade, rädda och hatiska mot varandra. Just nu är de vaccinerade rädda och de ovaccinerade är rädda. Alla för olika saker. Och de flesta politiker verkar dessutom ha gripits av panik.

Rädsla och panik är ingen bra grund för beslut, vare sig om man är politiker eller invånare i Sverige.

I ett allvarligt läge är det politikens uppgift att vara samlande, att förebygga rädsla och panik, och ta ledning av de lagar vi har beslutat om i demokratisk ordning. Grundlagen är en av dem. Politiken inte ska verka på ett sätt som splittrar människor och skapar misstro och misstänksamhet i samhället.

Politiken ska inte heller förstärka medias och andras försök att skapa panik och oro. Vi ska tvärtom motarbeta detta. Exempelvis kan det vara skäl att påminna om att vare sig ovaccinerade eller vaccinerade smittar om de är friska. Och inte heller om de vid symptom håller sig hemma.

För mig är det självklart att politiker och myndigheter kan komma med tydliga rekommendationer, redovisa fakta och beskriva effekterna av vaccin. Men det är alltid den enskilda människan som sedan väljer, och oavsett val förtjänar man respekt. Även om man självklart kan tycka att vissa gör fel val.

För mig är det solklart att politikerna i ett krisläge har som sin allra viktigaste uppgift att värna grundlagen och tankarna bakom denna – det är i en kris det är allra viktigast att stå upp för grundläggande principer som medborgerliga fri och rättigheter, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet och fria val. Detta betyder för mig bland annat att politiker inte ska runda grundlagens regler om att medicinska ingrepp (inklusive vaccination) förutsätter frivillighet. Om man inför sanktioner och använder utpressning mot sitt eget folk för att de utnyttjar sina grundlagsskyddade fri och rättigheter passerar man enligt min åsikt en röd linje. Dessutom har FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter uttalat att tvångsvaccinering strider mot de mänskliga rättigheterna. Att pressa sin befolkning genom att inskränka deras rättigheter om de inte vaccinerar sig är för mig precis samma sak.

Jag har full respekt för att andra kan landa i en annan ståndpunkt. Men för mig är ingen annan politisk fråga så viktig som denna. Att värna svenska folkets grundläggande fri- och rättigheter är den viktigaste uppgiften för en riksdagsledamot. För mig är mitt eget politiska uppdrag i övrigt helt underordnat denna fråga.

Jan Ericson i Ubbhult

Tidigare äldre inlägg

A.L - M.Foto

Välkomen till min sida med bilder från natur - landskap och stadsmiljö, hoppas du kan inspireras och njuta av vad ögat ser!

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Politik blandat med ett och annat boktips.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: